33 ICm 137/2012
Jednací číslo: 33 ICm 137/2012-34 Sp. zn. ins. řízení KSOS 33 INS 6056/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v právní věci žalobkyně Petry anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ostravě-Moravské Ostravě, Nádražní 613/38, zastoupené advokátem JUDr. Jaroslavem Hrnčířem, se sídlem v Horoměřicích, Kamenická 318, proti žalované Mgr. Dagmar Cenknerové, se sídlem ve Studénce, Sjednocení 631, insolvenční správkyni dlužníka Ing. Radima Andree, v řízení o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka,

takto:

I. V insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 6056/2011 se z majetkové podstaty dlužníka Ing. Radima Andree- AUTOCENTRUM vylučuje majetek označený členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu v Bílovci včetně členského podílu v tomto družstvu, s nímž je spojeno právo nájmu bytu č. 16 na ulici Radotínská 955/5 v Bílovci a právo nájmu garáže v domě čp. 955/5 na ulici Radotínská v Bílovci .

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení 18.279,20 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou doručenou soudu dne 17.1.2012 se žalobkyně domáhala vyloučení členských práv a povinností spojených s členstvím ve Stavebním bytovém družstvu v Bílovci z majetkové podstaty dlužníka. Tvrdila, že tato členská práva a povinnosti nabyla na základě dohody o převodu členských práv a povinností od dlužníka s manželkou a stala se řádným členem družstva. Oznámení o soupise nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka navíc bylo předčasné, neboť v době jeho vyhotovení nebyl dotčený majetek v majetkové podstatě sepsán.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby. V době, kdy odesílala žalobkyni oznámení o soupise již členská práva v majetkové podstatě sepsána byla. K převodu členských práv z dlužníka na žalobkyni došlo bezúplatně v době, kdy dlužník již byl v úpadku a žalobkyně je vůči dlužníkovi osobou blízkou. Proto považuje dohodu za neúčinnou.

Předmětem řízení je návrh žalobkyně na vyloučení členských práv a povinností v bytovém družstvu (členského podílu) z majetkové podstaty dlužníka. Rozhodovací praxe soudů se již v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání ustálila na podmínkách, při jejichž kumulativním splnění soud těmto tzv. excindačním žalobám vyhoví a tyto jsou přiměřeně aplikovatelné také na vylučovací žalobu podanou podle zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon-dále jen IZ ). Je tedy třeba zkoumat, zda: a) označený majetek byl pojat správcem do soupisu majetkové podstaty, b) vylučovací žaloba osoby odlišné od dlužníka došla soudu nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo oprávněné osobě doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo (§ 225 odst. 2 IZ), c) žalovaným je insolvenční správce, d) v době, kdy soud rozhoduje, nadále trvají účinky úpadku a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě a e) osoba, která se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokáže, že tato neměla být do soupisu zařazena a právo, které vylučuje její soupis do podstaty svědčí žalobkyni.

Není sporu o tom, že podmínky uvedené pod písmenem a) až d) jsou splněny. Uvedené skutečnosti nebyly mezi účastníky sporné a vyplývají z obsahu insolvenčního spisu sp. zn. KSOS 33 INS 6056/2011, v jehož rámci tento incidenční spor probíhá. Soud ve stručnosti konstatuje, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 11.04.2011, usnesením ze dne 23.6.2011, které nabylo právní moci dne 13.7.2011, byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Radima Andree a insolvenční správkyní ustanovena Mgr. Dagmar Cenknerová. Insolvenční řízení nadále trvá. Usnesením ze dne 20.9.2011 byl prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Jak vyplývá ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, dne 20.12.2011 byla do majetkové podstaty sepsána členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu v Bílovci včetně členského podílu v tomto družstvu, s nimiž je spojeno právo nájmu bytu číslo 16 o velikosti 1+4 na ulici Radotínská 955/5 v Bílovci a právo nájmu garáže v domě č.p. 955/5 na ulici Radotínská v Bílovci . Ke dni vyhlášení tohoto rozsudku jsou nadále předmětná členská práva v soupise majetkové podstaty dlužníka zapsána. Dne 2.1.2012 bylo žalobkyni doručeno vyrozumění žalované o soupise předmětných členských práv a povinností do majetkové podstaty dlužníka. Žaloba byla doručena soudu dne 17.1.2012. Soud tak uzavírá, že žaloba byla podána včas podle § 225 odst. 2 IZ, směřuje proti pasivně věcně legitimované osobě (insolvenční správkyni) a jsou splněny také ostatní podmínky pro projednání vylučovací žaloby jakožto incidenčního sporu. Pokud žalobkyně poukazovala na to, že vyrozumění o soupise členského podílu je datováno dřívějším datem než samotný soupis, nepovažuje soud tuto námitku za právně významnou. V kontextu výše uvedených podmínek je podstatné, že majetkové právo, o jehož vyloučení ze soupisu majetkové podstaty v tomto řízení jde, je v době rozhodnutí soudu v majetkové podstatě sepsáno, žalobkyně byla o soupise vyrozuměna a její žaloba je včasná. I pokud by tedy vyrozumění o soupise bylo skutečně sepsáno dříve než samotný soupis, nemá to při splnění výše uvedených podmínek na projednatelnost této žaloby ani na její výsledek žádný vliv.

Zbývá tedy posouzení podmínky poslední, a to zda předmětná členská práva do soupisu majetkové podstaty dlužníka nenáleží a zda právo, které vylučuje jejich soupis svědčí žalobkyni. Žalobkyně tvrdí, že je nabyvatelkou dotčených členských práv a povinností, a to na základě dohody ze dne 1.1.2011 uzavřené s dlužníkem a jeho manželkou jakožto převodci.

Z obsahu této dohody soud zjistil, že byla uzavřena mezi žalobkyní jakožto nabyvatelkou a dlužníkem s manželkou jakožto převodci, předmětem převodu byla všechna členská práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu v Bílovci (dále též jen členský podíl ), zejména právo užívat družstevní byt číslo 16 a garáž (článek 1). Podle článku 3 byl převod bezúplatný. Na dohodě se nachází podpisy účastníků a pod nimi razítko Stavebního bytového družstva v Bílovci a podpis jeho zástupce.

Z potvrzení Stavebního bytového družstva Bílovec ze dne 11.1.2012 soud zjistil, že bytové družstvo potvrdilo, že žalobkyně je od 1.1.2011 jeho členem a na základě nájemní smlouvy užívá byt číslo 16 na ulici Radotínská 955 v Bílovci.

Soud posoudil uvedenou dohodu o převodu členského podílu podle § 269 odst. 2 a § 230 obch. zák. s přihlédnutím k aktuálním závěrům soudní praxe (zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2011, sp. zn. 31 Cdo 271/2010) a dospěl k závěru, že dohoda obsahuje veškeré náležitosti, jež jsou vyžadovány k jejímu vzniku. Dohoda obsahuje řádnou identifikaci účastníků a bytového družstva, k němuž se převáděná členská práva a povinnosti vztahují, určuje rozsah převáděných práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu (čemuž vyhovuje také ujednání, že se převádí veškerá členská práva) a obsahuje také údaj o úplatnosti, resp. bylo sjednáno, že se jedná o převod bezúplatný. Z podpisu zástupce družstva na dohodě a vyjádření družstva má soud rovněž za prokázáno, že dohoda byla družstvu předložena a byly tak splněny podmínky pro převod členství dle § 230 obch. zák.

Žalovaná proti této dohodě namítá, že převod členského podílu byl bezúplatný, v čemž spatřuje její neúčinnost. Soud předně uvádí, že neúčinnost právního úkonu se v ins. řízení zakládá až rozhodnutím soudu, kterým bylo vyhověno odpůrčí žalobě (§ 235 odst. 2 IZ) a nikoliv sepisem majetku do majetkové podstaty dlužníka (ledaže by se jednalo o právní úkon učiněný po zahájení insolvenčního řízení v rozporu s omezeními uvedenými v § 111 IZ, což není tento případ). Ke dni vyhlášení tohoto rozsudku nebylo vydáno rozhodnutí, kterým by bylo vyhověno odpůrčí žalobě žalované na určení neúčinnosti dohody ze dne 1.1.2011, navíc jak sama uvedla žalovaná a jak je soudu známo také z úřední činnosti, odpůrčí žaloba ani nebyla podána. Již tyto skutečnosti tak nasvědčují tomu, že soupis členského podílu je nedůvodný. Soud se z moci úřední zabýval také tím, zda dotčená dohoda netrpí vadami způsobující její absolutní neplatností, ke kterým by soud přihlédl z moci úřední, ale žádné takové důvody zjištěny nebyly. Pokud dlužník převedl bezúplatně majetek na třetí osobu, nejedná se bez dalšího o neplatný právní úkon, a to ani v případě, pokud by se jednalo o převod mezi osobami blízkými. Bezúplatné převody dlužníkova majetku jsou jakožto úkony bez přiměřeného plnění napadnutelné při splnění podmínek především prostřednictvím odpůrčích žalob (srov. § 240 IZ). Není sice vyloučeno, aby se při určitém skutkovém stavu o neplatné právní úkony skutečně jednalo, ale v takovém případě bylo na žalované insolvenční správkyni, aby takové skutečnosti tvrdila a prokázala. Žalovaná žádné skutečnosti, které by byly právně významné z hlediska neplatnosti dohody netvrdila, koneckonců svůj sepis ani na neplatnosti dohody o převodu členského podílu nezaložila, když po celou dobu tvrdí neúčinnost dohody, z čehož vyplývá, že ji sama považuje za platnou (v kontextu § 236 odst. 1 věta první IZ). Soud neprováděl důkaz svědeckou výpovědí dlužníka a jeho manželky, kteří měli prokázat důvody neúčinnosti dohody ze dne 01.01.2011 neboť soud v tomto řízení neúčinnost dohody z výše rozvedených důvodů nehodnotil.

Soud tedy uzavírá, že žalobkyně prokázala uzavření platné dohody o převodu členských práv a povinností, která je způsobilým právním titulem k jejich nabytí a na jejím základě svědčí žalobkyni k předmětnému členskému podílu právo vlastnické, jež současně vylučuje jeho soupis do majetkové podstaty dlužníka. Soud proto žalobě vyhověl.

Žalobkyně byla v řízení procesně úspěšná ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. a má právo na náhradu nákladů řízení. Ty spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000,-Kč, a nákladech právního zastoupení, a to konkrétně odměně advokáta podle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. (ve znění účinném v době zahájení řízení, tj. do 29.2.2012) ve výši 9.000,-Kč, náhradě hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby á 300,-Kč, tj. 900,-Kč (převzetí věci, podání žaloby a účast u ústního jednání), náhradě za promeškaný čas při cestě zástupce žalobkyně z Prahy do Ostravy a zpět v rozsahu 20 půlhodin á 100,-Kč, tj. 2.000,-Kč a náhradě doložených cestovních výdajů při cestě vlakem z Prahy do Ostravy a zpět, včetně jízdného místní hromadnou dopravou v rámci Ostravy v celkové výši 1.602,-Kč. Soud dále přiznal žalobkyni na náhradě cestovních výdajů také stravné 64,-Kč, a to přesto, že se jedná o poměrně neobvyklý požadavek v rámci účtovaných nákladů řízení, nicméně soud má za to, že jejich přiznání je v souladu s § 13 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. a § 156 odst. 1 písm. d) a § 163 odst. 1 zákoníku práce. K odměně advokáta a náhradě jeho hotových výdajů přísluší žalobkyni také 20 % DPH, tj. 2.713,20 Kč. Celkovou výši přiznané náhrady nákladů řízení 18.279,20 Kč soud uložil žalované zaplatit do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně.

Pro úplnost soud dodává, že sazba odměny advokáta u vylučovacích žalob projednávaných jakožto incidenčních sporů se podle ustálené soudní praxe určuje podle zbytkového ustanovení § 8 vyhlášky číslo 484/2000 Sb. a nikoliv § 5 písm. d).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 19. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Rostislav Krhut v.r. Petra Závorová samosoudce