33 ICm 1317/2016
Číslo jednací: 33 ICm 1317/2016-19 ( KSHK 33 INS 32396/2015 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Marií Šrámkovou v právní věci žalobce: LIQUIDATORS v. o. s., IČ: 248 17 465, se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3, insolvenční správce dlužníka Víta anonymizovano , anonymizovano , Svinný 70, 583 01 Chotěboř, proti žalovanému: Mgr. Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Termesivy 87, 580 01 Havlíčkův Brod, zast. Mgr. Danielem Milićem, advokátem se sídlem Horní 10, Havlíčkův Brod 580 01, o určení pravosti popřené pohledávky,

t a k t o:

I. Pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Víta anonymizovano , r. č. 890627/3200, Svinný 70, 583 01 Chotěboř, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 33 INS 32396/2015 pod pořadovým číslem P-6 ve výši 170.858 Kč, jejímž důvodem vzniku je ručení insolvenčního dlužníka Víta anonymizovano za dluh Petra Málka, r. č. 890504/3191, vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. 4. 2010, přiznaná pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 6. 12. 2011, č. j. 104 C 69/2011-8, není po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 726 Kč, a to ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz

III. Žalovaný je povinen zaplatit státu Česká republika na účet Krajského soudu v Hradci Králové na soudním poplatku 5.000 Kč, a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se jako insolvenční správce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Víta anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 33 INS 32396/2015 pod pořadovým číslem P-6 ve výši 170.858 Kč, jejímž důvodem vzniku je ručení insolvenčního dlužníka Víta anonymizovano za dluh Petra Málka, r. č. 890504/3191, vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. 4. 2010, přiznaná pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 6. 12. 2011, č. j. 104 C 69/2011-8, není po právu. Žalobce tvrdil, že žalovaný přihlásil předmětnou pohledávku do insolvenčního řízení. Důvodem vzniku pohledávky je ručení insolvenčního dlužníka Víta anonymizovano za dluh Petra Málka vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. 4. 2010. Žalobce na přezkumném jednání uvedenou pohledávku popřel do pravosti z důvodu promlčení. Pohledávka je vykonatelná, a proto žalobce podal předmětnou žalobu o určení pravosti přihlášené pohledávky. Žalobce tvrdil, že Platebním rozkazem vydaným u OS v Havlíčkově Brodě pod č. j. 104 C 69/2011-8 dne 6. 12. 2011 došlo právní mocí k přerušení promlčení práva žalovaného (věřitele) proti insolvenčnímu dlužníkovi (ručiteli), to se však nijak nedotklo běhu promlčení práva žalovaného (věřitele) proti primárnímu dlužníkovi. Z přihlášky ani příloh nevyplývá, že by došlo ke stavení nebo přerušení promlčecí lhůty práva žalovaného (věřitele) proti primárnímu dlužníkovi. Jestliže splatnost pohledávky věřitele ze smlouvy o půjčce nastala dne 7. 5. 2010, potom právo žalovaného (věřitele) proti primárnímu dlužníkovi se promlčelo nejpozději dne 8. 5. 2013. Ručiteli (zde insolvenčnímu dlužníkovi) svědčí právo vznést jakoukoliv námitku, kterou může uplatnit sám primární dlužník, a to včetně námitky promlčení práva věřitele vůči primárnímu dlužníkovi (viz. rozsudek NS ČR ze dne 15. 11. 2011, sp. zn. 32 Cdo 3911/2010). Žalobce dále tvrdil, že ani uznání dluhu hlavním dlužníkem ze dne 20. 4. 2013 nemůže na tvrzeném promlčení nic změnit, neboť uznání dluhu hlavním dlužníkem je účinné vůči ručiteli pouze v případě, že s ním ručitel vysloví souhlas. Právním jednáním jedné osoby nemůže být dotčeno (tím méně zhoršeno) právní postavení jiné osoby.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Tvrdil, že hlavní dlužník svůj dluh plynoucí ze smlouvy o půjčce peněz ze dne 21. 4. 2010 uznal co do důvodu a výše dne 20. 4. 2013 a zavázal se tento dluh uhradit nejpozději do 10. 5. 2013. Dluh se proto promlčí nejdříve dne 11. 5. 2023. Žalovaný dále tvrdil, že námitka promlčení je v rozporu s dobrými mravy, neboť pokud by jí bylo vyhověno, musel by žalovaný žalovat a vyžadovat finanční plnění po hlavním dlužníkovi, který je jeho synem.

Po skutkové stránce nebylo mezi účastníky řízení sporu o tom, že hlavní dlužník Petr anonymizovano a žalovaný Mgr. Petr anonymizovano uzavřeli dne 21. 4. 2010 smlouvu o půjčce, ve které insolvenční dlužník Vít Čermák vystupoval v postavení ručitele. Platebním rozkazem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, sp. zn. 104 C 69/2011, ze dne 6. 12. 2011 byla pohledávka pravomocně přiznána. Dne 20. 4. 2013 žalovaný uznal co do důvodu a výše předmětnou pohledávku s tím, že dluh bude nejpozději uhrazen do 10. 5. 2013.

Po právní stránce soud věc posuzoval v souladu s ust. § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen o. z.), v platném znění, dle dosavadních právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen obč. zák.) ve znění do 31. 12. 2013.

Ručitel může proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník § 548 odst. 2 obč. zák., a to včetně námitky promlčení. V posuzovaném případě ručitel důvodně vznesl námitku promlčení, neboť splatnost pohledávky ze smlouvy o půjčce nastala dne 7. 5. 2010 a právo věřitele se promlčelo nejpozději dne 8. 5. 2013 § 101 obč. zák. Žalovaný přihlásil pohledávku až dne 20. 1. 2016, tedy po uplynutí promlčecí lhůty. Insolvenční správce namítl promlčení, a proto nelze promlčené právo věřiteli přiznat § 100 odst. 1 obč. zák.

Uznání dluhu hlavním dlužníkem co do důvodu a výše ze dne 20. 4. 2013 nemá vůči ručiteli žádné právní účinky, neboť nebylo tvrzeno ani prokázáno, že by s uvedeným uznáním dluhu ručitel vyslovil souhlas viz. § 548 odst. 3 obč. zák.

Soud se v žádném případě neztotožňuje s tvrzením žalovaného, že námitka promlčení je v rozporu s dobrými mravy. Tento rozpor žalovaný spatřuje ve skutečnosti, že věřitel bude nucen vymáhat vzniklou pohledávku po hlavním dlužníkovi, který je jeho synem.

Ve druhém výroku bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 15l odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o. s. ř.) v platném znění, podle kterého účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce. Nezahrnuje však náhradu soudního poplatku.

Na náhradě nákladů řízení žalobce požadoval v souladu s ust. § 151 odst. 3 o. s. ř. paušální náhradu po 300 Kč dle Vyhl. č. 254/2015 ze dne 23. 9. 2015, a to za dva úkony (návrh ve věci samé a písemné podání soudu) tj. celkem 600 Kč. Žalobce doložil osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty. Náhrada mu tak byla přiznána spolu s DPH ve výši 126 Kč. Celkem tedy žalobce má právo na náhradu ve výši 726 Kč.

Při vyhlášení rozhodnutí soud nerozhodl o soudním poplatku. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, a proto jej soud i bez návrhu doplnil v souladu s ust. § 166 odst. 1 o. s. ř.

Žalovanému byla ve třetím výroku rozhodnutí uložena povinnost zaplatit soudní poplatek. Žalobce je v předmětném řízení dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, od placení soudního poplatku osvobozen. Soud jeho návrhu vyhověl a poplatková povinnost tak přešla na neúspěšného žalovaného § 2 odst. 3 cit. zákona. Výše soudního poplatku byla stanovena dle položky 13 písm. a) Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Hradci Králové dne 26. října 2016

Mgr. Marie Šrámková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků