33 Cdo 981/2008
Datum rozhodnutí: 29.04.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
33 Cdo 981/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně G. M. B., a. s., zastoupené advokátem, proti žalované J. H., o zaplacení částky 63.569,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 12 C 171/2004, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. dubna 2007, č. j. 28 Co 559/2005-116, takto:

Dovolání se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30. dubna 2007, č. j. 28 Co 559/2005-116, změnil rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 20. září 2005, č. j. 12 C 171/2004-108, ve výroku o náhradě nákladů řízení tak, že žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení v částce 14.596,- Kč a tuto zaplatit zástupci žalobce advokátovi, do 31. 12. 2007 ; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním, v němž odvolacímu soudu z blíže rozvedených důvodů vytkla, že nezohlednil její tíživou finanční situaci a dovolacímu soudu navrhla napadený rozsudek zrušit.

Dovolání žalované bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ), účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že napadené usnesení odvolacího soudu bylo doručováno obecnému zmocněnci žalované I. H. na adresu jeho bydliště (§ 45c odst. 1 a § 168 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř.). Jelikož obecný zmocněnec jako adresát písemnosti nebyl dne 21. 6. 2007 doručujícím orgánem na adrese svého bytu zastižen, byla mu zásilka téhož dne uložena u doručujícího orgánu (držitele poštovní licence Č. p., s. p.) a obecnému zmocněnci žalované byla současně zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Ode dne uložení mu počala plynout lhůta tří dnů k vyzvednutí písemnosti, jejíž poslední den se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl a písemnost si v uvedené lhůtě nevyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 4 o. s. ř.). V dané věci poslední den lhůty připadl na pondělí 25. 6. 2007 (§ 57 odst. 1 a 2 o. s. ř.) a tohoto dne tak bylo usnesení odvolacího soudu obecnému zmocněnci žalované doručeno náhradním způsobem. Okolnost, že si obecný zmocněnec žalované písemnost vyzvedl osobně dne 9. 7. 2007, přitom nemůže mít vliv na to, že již dne 25. 6. 2007 nastala fikce účinného doručení (kterou žalovaná ani nezpochybnila), s níž je spojován počátek běhu dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Jelikož poslední den dvouměsíční dovolací lhůty připadl na sobotu 25. 8. 2007, byl posledním dnem uvedené lhůty nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 27. 8. 2007 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Bylo-li dovolání žalovanou odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (Č. p., s. p.), až dne 26. 10. 2007, stalo se tak zjevně po marném uplynutí zákonné lhůty, tudíž opožděně.

Dovolacímu soudu proto nezbylo, než pozdě podané dovolání odmítnout (§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve spojení s § 218a o. s. ř.).

Sluší se ještě podotknout, že i v případě včasně podaného dovolání by se dovolací soud nemohl podaným dovoláním zabývat, neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení, proti němuž není dovolání přípustné (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod R 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). O tom ostatně odvolací soud žalovanou poučil v napadeném usnesení.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni v průběhu dovolacího řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalované právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. dubna 2008

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu