33 Cdo 900/2011
Datum rozhodnutí: 24.03.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
33 Cdo 900/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce PaedDr. Z. T., CSc. , zastoupeného Mgr. Jiřím Malínkem, advokátem se sídlem Praha 4, Kongresové centrum Praha - budova C, Na Pankráci 17, proti žalované E. S. , o zaplacení částky 70.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 13 C 109/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. května 2010, č. j. 51 Co 568/2009-145, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. května 2010, č. j. 51 Co 568/2009-145, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. května 2009, č. j. 13 C 109/2009-117, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku částku 70.000,- Kč s 4 % úroky z prodlení od 30. 9. 2002 do zaplacení, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, aniž byla zastoupena advokátem.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastnicí řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení.
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno (vyjma případů uvedených v § 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.) vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 12. 2010, č. j. 13 C 109/2009-151, vyzval žalovanou, aby do deseti dnů od doručení usnesení předložila plnou moc advokáta, který ji bude zastupovat v řízení o dovolání, s poučením, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li plnou moc ve stanovené lhůtě. Žalovaná na to předložila soudu plnou moc ze dne 10. 1. 2011, jíž zmocnila JUDr. B. Š., aby ji zastupoval v této věci v dovolacím řízení. Ze záznamů České advokátní komory se podává, že JUDr. B. Š. není veden v seznamu advokátů.
Z řečeného vyplývá, že přes opatření provedené soudem prvního stupně žalovaná nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. (přičemž současně z obsahu spisu nevyplývá, že má sama právnické vzdělání). Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalobci v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalované právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. března 2011

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.
předsedkyně senátu