33 Cdo 825/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.201233 Cdo 825/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) M. B. , a b) Ing. D. B. , obou zastoupených Mgr. Václavem Erbanem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Sokolská 21, proti žalovanému M. V. , zastoupenému JUDr. Mario Hanákem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Matiční 730/3, o 1,680.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 60 C 500/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. března 2011, č. j. 57 Co 372/2010-160, ve znění opravného usnesení ze dne 14. února 2013, č. j. 57 Co 372/2010-184, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu, které není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (čl. II. bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o. s. ř. ), nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř). Dovolatel se mýlí, dovozuje-li přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ze skutečnosti, že odvolací soud změnil výrok o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně; nejenže dovolání proti nákladovému výroku není přípustné (viz R 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), ale navíc měnící výrok o nákladech řízení nemůže založit přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve vztahu k výrokům, jimiž odvolací soud potvrdil výroky rozsudku soudu prvního stupně ve věci samé.
Předpokladem přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu nebo některá v něm řešená právní otázka mají po právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.
Bez významu z hlediska přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jsou námitky žalovaného, že soudy nepřihlédly k tomu, že půjčky byly zajištěny směnkou, jejímž zaplacením závazek k vrácení půjček zanikl, že směnka dnes již neexistuje, neboť byla po splnění zajišťovaného závazku zničena, že listina zachycující podmínky půjčky byla pozměněna a že výpisy z účtu žalobců neprokazují poskytnutí peněz žalovanému, nýbrž pouze to, že disponovali větším finančním obnosem. Nejde totiž o zpochybnění právního posouzení věci, ale o uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř., který míří na pochybení ve zjištění skutkového stavu věci. Podstatou těchto dovolacích námitek jsou výtky týkající se nesprávně, případně neúplně zjištěného skutkového stavu věci, resp. vadného hodnocení provedených důkazů, při němž soud určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda o ně může opřít svá skutková zjištění (tj. zda jsou použitelné pro zjištění skutkového stavu a v jakém rozsahu, případně v jakém směru). Správnost rozsudku odvolacího soudu z hlediska takových výhrad nepřísluší dovolacímu soudu přezkoumat, neboť skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu eventuálně vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nezakládá (§ 241a odst. 3 o. s. ř.).
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl [§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c) o. s. ř.].
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalobcům, kteří by na jejich náhradu jinak měli právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. září 2013
JUDr. Václav Duda
předseda senátu