33 Cdo 821/2011
Datum rozhodnutí: 20.10.2011
Dotčené předpisy: čl. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.33 Cdo 821/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně Z. H. , zastoupené JUDr. Vladimírem Špačkem, advokátem se sídlem v Náchodě, Tyršova 64, proti žalovaným 1) J. H. a 2) P. H. , zastoupeným JUDr. Drahomírem Růčkou, advokátem se sídlem v Broumově, Máchova 187, o zaplacení částky 605.172,50 Kč, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 4 C 123/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. září 2009, č. j. 20 Co 215/2009-155, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Dovolání žalobkyně proti shora uvedenému rozsudku, jímž krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 9. dubna 2009, č. j. 4 C 123/2007-128, zamítající její žalobu o zaplacení částek 400.000,- Kč a 205.172,50 Kč, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. , a dovolacím soudem nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř).
Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.
Bez významu jsou tudíž výhrady žalobkyně vůči závěrům, že neprokázala postupné darování částky 400.000,- Kč žalovaným ani že jim za účelem koupě domu předala vedle částky 30.000,- Kč ještě 15.300,- Kč, neboť vystihují dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., jenž míří na pochybení soudu ve zjištění skutkového stavu věci. Takové námitky jsou však v řízení o dovolání přípustném jen podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nevýznamné. Skutkový základ sporu nelze při zvažování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zpochybnit, pro dovolací soud je závazný (srov. § 241a odst. 3 o. s. ř.). Je-li v dovolání argumentováno nesprávným právním posouzením věci, pak pouze v tom směru, že pokud by odvolací soud stejně jako před ním soud prvního stupně nepochybil ve svých skutkových závěrech, musel by návazně dospět i k odlišnému právnímu posouzení věci, tedy musel by uzavřít, že žaloba o vrácení daru a vydání bezdůvodného obohacení je v tomto rozsahu důvodná. Jinak řečeno, výtka nesprávnosti právního posouzení věci je založena výlučně na kritice správnosti, respektive námitce neúplnosti skutkových zjištění.
Způsobilé založit přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nejsou ani další dovolací námitky, neboť podle jejich obsahového vylíčení je lze podřadit jedině pod dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř. Při podrobném popisu vlastní verze skutku a rozboru namítaného vadného hodnocení jednotlivých provedených důkazů žalobkyně vytkla odvolacímu soudu nesprávně, resp. nedostatečně zjištěný skutkový stav věci ústící v nesprávný závěr, že jí žalovaní pronajali ve svém domě neexistující byt. Namítá-li nesprávné právní posouzení věci, pak pouze v tom směru, že kdyby odvolací soud správně vyhodnotil provedené důkazy a uvěřil její skutkové verzi (že byt popsaný ve smlouvě ze dne 20. 6. 2004 v domě č. p. 93 neexistuje), musel by nutně dospět k odlišnému právnímu závěru, tj. že nájemní smlouva ze dne 20. 6. 2004 je neplatná, a na vztahy účastníků řízení tak nemůže dopadat § 667 obč. zák.
Protože dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je odmítl [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř.].
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalovaným v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti žalovanému právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 20. října 2011

JUDr. Václav D u d a, v. r.
předseda senátu