33 Cdo 814/2007
Datum rozhodnutí: 27.03.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 814/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně České republiky Ministerstva obrany, zastoupené Vojenským úřadem pro právní zastupování Ministerstva obrany, proti žalovanému J. M., o zaplacení 33.266,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 196/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 7. dubna 2005, č. j. 7 Co 196/2005-23, takto:


I. Řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 7. dubna 2005, č. j. 7 C 196/2005-23, se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 7. dubna 2005, č. j. 7 C 196/2005-23, uložil žalovanému povinnost do 3 dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobkyni částku 33.266 Kč s 2 % úrokem z prodlení od 1. 7. 2004 do 18. 11. 2004 z částky 83.266,- Kč a s 2 % úrokem z prodlení z částky 33.266,- Kč od 19. 11. 2004 do zaplacení a nahradit jí náklady řízení v částce 960,- Kč (výrok I.). Řízení o žalobě na zaplacení dalších 50.000,- Kč zastavil (výrok II.) a rozhodl o soudním poplatku (výrok III.).


Proti tomuto rozsudku podal žalovaný nejprve odvolání, posléze dne 27. 4. 2006 i dovolání, v němž navrhl, aby dovolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a III. zrušil. Soudu vytkl, že mu nesprávným postupem a nesplněním podmínek řízení upřel možnost jednat před soudem a právo na spravedlivý proces, neboť považoval za doručené listiny, které údajně převzala jeho manželka, přestože žádnou neměl a zpětně zjistil, že byly doručeny na jinou adresu .


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) rozhoduje v občanském soudním řízení o dovolání (tj. o mimořádném opravném prostředku) proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.). Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti rozhodnutí soudu prvního stupně.


Rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 7. dubna 2005, č. j. 7 C 196/2005-23, není v této věci rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně a již z tohoto důvodu je jeho přezkum dovolacím soudem vyloučen.


Protože nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku soudu prvního stupně zastavit (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).


O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni, která by jinak měla právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, neboť žalovaný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně 27. března 2007


JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.


předsedkyně senátu