33 Cdo 774/2011
Datum rozhodnutí: 26.05.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
33 Cdo 774/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně M. B. , zastoupené JUDr. Petrem Doležalem, advokátem se sídlem v Praze 8, Mazovská 476, proti žalované Christian Dior Couture CZ s. r. o. se sídlem v Praze 1, Pařížská 4, zastoupené Mgr. Ondřejem Peterkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 15/583, o zaplacení 33.900,- Kč s příslušenstvím oproti vydání věci a o zaplacení 15.514,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 179/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2010, č.j. 17 Co 461/2009-71, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 5.076,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Ondřeje Peterky, advokáta.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobkyně proti v záhlaví citovanému rozsudku, kterým městský soud změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 6. 2009, č.j. 23 C 179/2008-41, není podle § 237 odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (čl. II, bod 1. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o.s.ř. ), přípustné, neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitých plněních nepřevyšujících částku 50.000,- Kč (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 33 Odo 1495/2006, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 7/2008 pod č. 68).
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovaná má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení. Výši odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1 bodu 4., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 16 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. částkou 3.930,- Kč. Součástí nákladů je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a náhrada za 20% daň z přidané hodnoty ve výši 846,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalobkyně dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).


V Brně dne 26. května 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu