33 Cdo 761/2014
Datum rozhodnutí: 27.03.2014
Dotčené předpisy: čl. 241 o. s. ř.



33 Cdo 761/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce Ing. K. J. , proti žalované T-Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo 64949681, o uložení povinnosti vrátit finanční prostředky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 25 C 189/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. října 2013, č. j. 25 Co 323/2013-119, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze shora uvedeným usnesením zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 11. března 2013, č. j. 25 C 189/2011-96, v zamítavém výroku o povinnosti vrátit finanční prostředky a ve výroku o náhradě nákladů řízení, řízení zastavil a věc postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne ze dne 14. ledna 2014, č. j. 25 C 189/2011-132, aby do tří dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc pro zástupce pro dovolací řízení. Současně byl poučen, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení obsahující výzvu bylo žalobci doručeno dne 14. 1. 2014; nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranil.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. března 2014
JUDr. Václav D u d a
předseda senátu