33 Cdo 759/2011
Datum rozhodnutí: 31.03.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 759/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně DRY CLEANER LINE s.r.o., se sídlem v Praze 8, Libni, V Holešovičkách 1579/24, zastoupené JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 4, Bohuslava Martinů 1051/2, proti žalovanému K. Š., zastoupenému JUDr. Alexejem Závadou, advokátem se sídlem v Praze 10, Volyňská 1190/3a, o 1.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň sever pod sp. zn. 12 EC 519/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2010, č.j. 13 Co 396/2010-42, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalovaného proti v záhlaví citovanému usnesení, kterým krajský soud odmítl jeho odvolání proti usnesení Okresního soudu Plzeň sever ze dne 27. 4. 2010, č.j. 12 EC 519/2009-28, není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (čl. II, bod 1. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají, protože usnesení, jímž bylo odmítnuto odvolání podle § 202 odst. 2 o.s.ř. v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Dovolání není přípustné ani podle ustanovení 237 odst. 1 o.s.ř., jelikož napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61), navíc není rozhodnutím měnícím ani potvrzujícím.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobkyni náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. března 2011
JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu