33 Cdo 756/2007
Datum rozhodnutí: 27.03.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 756/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně G. M. M., a. s. zastoupené advokátem, proti žalovanému L. P., zastoupenému advokátem, o zaplacení 28.704,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 5 C 1050/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. listopadu 2006, č. j. 17 Co 28/2006-121, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. listopadu 2006, č. j. 17 Co 28/2006-121, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 2. dubna 2002, č. j. 5 C 1050/2000-68, ve věci samé, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř). V dovolání byl totiž uplatněn - jak vyplývá z jeho obsahu - výlučně dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 3 o. s. ř. mířící na pochybení při zjišťování skutkového stavu věci, který nelze v případě dovolání přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. použít (srov. výslovné znění § 241a odst. 3 o. s. ř.). Dovolatel vytkl odvolacímu soudu pouze nesprávně, resp. nedostatečně zjištěný skutkový stav věci ústící v nesprávný závěr, že to byl on, kdo se žalobkyní dne 27. 10. 1995 uzavřel smlouvu o pronájmu televizoru a kdo televizor zn. Samsung CK 5370 ABD v prodejně V. V., M. a televizní služba ve Z., odebral.


Protože dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je aniž se mohl věcí dále zabývat podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni, která by jinak měla právo na jejich náhradu, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně 27. března 2007


JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.


předsedkyně senátu