33 Cdo 737/2017
Datum rozhodnutí: 30.03.2017
Dotčené předpisy: čl. 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 737/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobců a) JUDr. V. G. a b) RNDr. T. G. , zastoupených JUDr. Martinem Purkytem, advokátem se sídlem v Praze 5, náměstí 14. října 496/13, proti žalovanému O. R. , zastoupenému JUDr. Miloslavem Tomanem, advokátem se sídlem v Praze 2, Štěpánská 6, o 6.889.857,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 7 C 1753/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2015, č. j. 29 Co 348/2015-890, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení 69.787,96 Kč k rukám JUDr. Martina Purkyta, advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Praha-západ (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 23. 12. 2014, č. j. 7 C 1753/2003-806, ve znění opravného usnesení ze dne 21. 7. 2015, č. j. 7 C 1753/2003-871, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobcům 4.273.424,- Kč a částku 2.616.433,40 Kč obě s blíže specifikovaným úrokem z prodlení (výrok I.), zamítl žalobu o zaplacení částky 2.116.433,40 Kč s blíže specifikovanými úroky z prodlení (výrok II.) a rozhodl o nákladech účastníků řízení a státu (výroky III. a IV.).
Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. 11. 2015, č. j. 29 Co 348/2015-890, odmítl odvolání žalovaného proti zamítavému výroku II., zastavil odvolací řízení o odvolání žalobců, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a IV. s tím, že výrok III. zůstává nedotčen, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný (dále též dovolatel ) dovolání.
Podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (článek II. bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Cituje ustanovení § 237 o. s. ř., předpoklady přípustnosti dovolání vymezuje dovolatel obsahově (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) tak, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu reprezentované rozsudkem ze dne 9. 12. 2002, sp. zn. 29 Odo 416/2001; k tomuto závěru dospívá na základě odlišného skutkového stavu a hodnocení důkazů, tzn. procesně neregulérním způsobem, neboť prosazuje (skutkový) závěr, že dílo bylo provedeno včas a bez vad; soudy obou stupňů přitom dovodily, že dílo nebylo provedeno řádně (vykazovalo vady) a včas, a proto žalobci oprávněně odstoupili od uzavřené smlouvy.
Z tohoto důvodu právní závěry citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu nemohou dopadat na nyní souzenou věc, a není tak dán předpoklad přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř. pro rozpor rozhodnutí odvolacího soudu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.
Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Pro úplnost mimo důvod, který vedl k odmítnutí dovolání nutno uvést, že uplatněním způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než z jakého vyšel při posouzení věci odvolací soud, a že hodnocení důkazů soudem podle § 132 o. s. ř. nelze úspěšně napadnout dovolacím důvodem podle § 241a odst. 1 o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 30. března 2017

JUDr. Václav Duda
předseda senátu