33 Cdo 710/2010
Datum rozhodnutí: 28.07.2011
Dotčené předpisy: § 602 obč. zák., § 605 obč. zák., § 10 odst. 2 předpisu č. 95/1999Sb.
33 Cdo 710/2010

ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Pozemkového fondu České republiky se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupeného JUDr. Milenou Valouškovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 21, proti žalovanému Ing. K. H. , zastoupenému JUDr. Jitkou Třeštíkovou, advokátkou se sídlem ve Strakonicích, Velké náměstí 45, o uložení povinnosti uzavřít smlouvy, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 8 C 114/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 10. 2009, č.j. 5 Co 1792/2009-87, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 10. 2009, č.j. 5 Co 1792/2009-87 vyjma části, jíž byly potvrzeny výroky zamítající žalobu o určení, že mezi žalovaným jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím byly založeny právní vztahy 1) prodávajícího a kupujícího vzniklý na základě kupní smlouvy tvořené z nabídky prodávajícího ze dne 31. 7. 2007 a akceptace kupujícího v dopisech ze dne 22. 8. 2007 a 18. 9. 2007 a v listině označené jako kupní smlouva č. 9003990734 ze dne 18. 9. 2007, jejímž obsahem je závazek prodávajícího převést kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 545/3 v k. ú. H. u M. a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 13.300,- Kč, 2) prodávajícího a kupujícího vzniklý na základě kupní smlouvy tvořené z nabídky prodávajícího ze dne 31. 7. 2007 a akceptace kupujícího v dopisech ze dne 22. 8. 2007 a 18. 9. 2007 a v listině označené jako kupní smlouva č. 9002990734 ze dne 18. 9. 2007, jejímž obsahem je závazek prodávajícího převést kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 16/1 v k. ú. K. u V. a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 41.241,- Kč, a 3) prodávajícího a kupujícího vzniklý na základě kupní smlouvy tvořené z nabídky prodávajícího ze dne 30. 7. 2007 a akceptace kupujícího v dopise ze dne 24. 8. 2007, jejímž obsahem je závazek prodávajícího převést kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 82/1, pozemek ve zjednodušené evidenci parcela původ pozemkový katastr (PK) v k. ú. K. n. O., a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 42.010,- Kč , a rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 3. 3. 2009, č.j. 8 C 114/2008-49 vyjma výroků, kterými byla zamítnuta žaloba o určení, že mezi žalovaným jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím byly založeny právní vztahy 1) prodávajícího a kupujícího vzniklý na základě kupní smlouvy tvořené z nabídky prodávajícího ze dne 31. 7. 2007 a akceptace kupujícího v dopisech ze dne 22. 8. 2007 a 18. 9. 2007 a v listině označené jako kupní smlouva č. 9003990734 ze dne 18. 9. 2007, jejímž obsahem je závazek prodávajícího převést kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 545/3 v k. ú. H. u M. a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 13.300,- Kč, 2) prodávajícího a kupujícího vzniklý na základě kupní smlouvy tvořené z nabídky prodávajícího ze dne 31. 7. 2007 a akceptace kupujícího v dopisech ze dne 22. 8. 2007 a 18. 9. 2007 a v listině označené jako kupní smlouva č. 9002990734 ze dne 18. 9. 2007, jejímž obsahem je závazek prodávajícího převést kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 16/1 v k. ú. K. u V. a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 41.241,- Kč, a 3) prodávajícího a kupujícího vzniklý na základě kupní smlouvy tvořené z nabídky prodávajícího ze dne 30. 7. 2007 a akceptace kupujícího v dopise ze dne 24. 8. 2007, jejímž obsahem je závazek prodávajícího převést kupujícímu pozemkovou parcelu p. č. 82/1, pozemek ve zjednodušené evidenci parcela původ pozemkový katastr (PK) v k. ú. K. n. O., a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši 42.010,- Kč , se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu ve Strakonicích k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Českých Budějovicích shora označeným rozhodnutím potvrdil rozsudek ze dne 3. 3. 2009, č.j. 8 C 114/2008-49, kterým Okresní soud ve Strakonicích zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal jednak určení, že byly založeny právní vztahy z kupních smluv, jejichž obsahem je závazek žalovaného převést žalobci specifikované nemovitosti a závazek žalobce zaplatit žalovanému určenou kupní cenu, a jednak uložení povinnosti žalovanému uzavřít s žalobcem smlouvy o převodu pozemků parc. č. 545/3 v katastrálním území H. u M., parc. č. 16/1 v katastrálním území K. u V. a parc. č. 82/1 vedený ve zjednodušené evidenci (PK) v katastrálním území K. n. O. Ve vztahu k nároku na uložení prohlášení vůle se odvolací soud ztotožnil se soudem prvního stupně v tom, že nabídka žalovaného k využití předkupního práva žalobcem nevyvolala účinky stanovené v § 605 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále též jen obč. zák. ), a že postrádala náležitosti návrhu na uzavření smlouvy (§ 43a odst. 1 obč. zák.). Právní úprava předkupního práva (§ 602 a násl. obč. zák.) ani právní úprava uzavírání smluv (§ 43a a násl. obč. zák.) nestanoví povinnost zavázané osoby uzavřít kupní smlouvu s oprávněným v tom smyslu, že by bylo povinností žalovaného akceptovat návrh smlouvy žalobce ohledně předmětu předkupního práva. Existence předkupního práva (zde zákonného /věcného/ podle § 10 odst. 2 zákona č. 95/1999 Sb.) tedy neumožňuje oprávněnému domáhat se, aby mu zavázaný z předkupního práva věc prodal.
Rozhodnutí odvolacího soudu ve výrocích týkajících se uložení povinnosti uzavřít kupní smlouvy napadl žalobce dovoláním, jímž prostřednictvím důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zpochybnil právní závěr, že oprávněný z předkupního práva, který akceptoval nabídku povinného, se nemůže úspěšně domoci, aby mu zavázaný z předkupního práva věc prodal. Vyplacením nemovitostí (resp. částek, které žalovaný uhradil žalobci za předmětné pozemky z prodejních cen sjednaných v předchozích /nabývacích/ smlouvách, tj. po zohlednění zaplacených splátek) do dvou měsíců po nabídce je podle dovolatele založen právní vztah, jehož obsahem je povinnost stran (tedy i žalovaného) uzavřít písemnou kupní smlouvu. Žalobce navrhl, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Dovolání je přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3 o.s.ř.); ten je dán tím, že otázku účinků akceptace nabídky spojené s vyplacením nemovitostí, na nichž vázlo zákonné předkupní právo, vyřešily soudy obou stupňů v rozporu s tím, co vyplývá z ustálené judikatury Nejvyššího soudu.
Právní posouzení je ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.
Jelikož žalovaný vlastnické právo k předmětným pozemkům nabyl podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, platí, že stát má k těmto nemovitostem věcné předkupní právo; v případě uvažovaného zcizení je nabyvatel povinen státu nabídnout pozemky ke koupi za ceny, za které je od žalobce získal (srov. § 10 odst. 2, větu první a druhou, cit zákona). Jde-li o výkon tohoto práva, použije se podpůrně občanský zákoník, který předkupní právo upravuje v ustanoveních § 602 a násl. Předkupní právo se realizuje na podkladě nabídky povinného, která se vykoná ohlášením všech podmínek, a jde-li o nemovitost, musí být písemná (§ 605, věta třetí, obč. zák.). Není-li dohodnuta doba jiná, musí oprávněná osoba vyplatit nemovitost do dvou měsíců po nabídce (§ 605, věta první, obč. zák.). K účinnému přijetí nabídky dochází tedy vyplacením ceny věci oprávněnou osobou v zákonné dvouměsíční lhůtě.
V projednávané věci soudy obou stupňů vyšly z toho, že dopisy (označenými jako Nabídka koupě pozemku před uvažovaným zcizením žádost o stanovisko k využití /nevyužití/ předkupního práva ) z 30. 7. 2007 a 31. 7. 2007 žalovaný sdělil žalobci, že uvažuje o zcizení pozemků, žádá o písemné stanovisko, zda žalobce využije předkupního práva, a pokud ano požádal o vyplacení nemovitostí do dvou měsíců po obdržení nabídek na označený bankovní účet, a to částkami odpovídajícími cenám, za které pozemky od žalobce nabyl; v případě pozemků parc. č. 545/3 a 16/1 souhlasil se zohledněním aktuální výše jím zaplacených splátek kupní ceny. Nabídku z 30. 7. 2007, týkající se pozemku parc. č. 82/1, žalobce přijal a v zákonné dvouměsíční lhůtě zaplatil na účet žalovaného 5.420,- Kč, tj. částku, kterou žalovaný ve splátkách žalobci uhradil z celkové prodejní ceny podle předchozí kupní smlouvy (42.010,- Kč). Nabídky z 31. 7. 2007, týkající se pozemků parc. č. 545/3 a 16/1, žalobce přijal a v zákonné dvouměsíční lhůtě zaplatil na účet žalovaného 1.290,- Kč, resp. 3.993,- Kč, tj. částky, které žalovaný ve splátkách žalobci uhradil z celkových prodejních cen podle předchozích kupních smluv (13.330,- Kč, resp. 41.241,- Kč).
V rozsudcích ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2673/2009, sp. zn. 28 Cdo 2728/2009, a sp. zn. 28 Cdo 3059/2009, ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3478/2009 a sp. zn. 28 Cdo 3834/2009, a ze dne 20. 10. 2010, sp. zn. 28 Cdo 1119/2010, Nejvyšší soud v typově obdobných případech uzavřel, že dopis formulovaný jako nabídka koupě pozemků před jejich uvažovaným zcizením, v němž je pro případ jejího využití obsažena žádost o vyplacení kupní ceny, za jakou osoba vykonávající nabídku pozemek nabyla do vlastnictví, včetně lhůty k jejímu vyplacení, představuje řádnou nabídku ve smyslu § 605 obč. zák. Jestliže oprávněná osoba včas zaplatila částku rovnající se ceně, za kterou povinná osoba pozemek získala, jsou zákonné předpoklady plynoucí z předkupněprávního vztahu účastníků splněny. Za nesprávný označil Nejvyšší soud i názor soudů nižších stupňů o nemožnosti započtení dosud nesplatných pohledávek žalobce za osobou zavázanou z předkupního práva na kupní cenu převáděných pozemků. Výše formulované závěry obstály i v rovině ústavněprávní (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2010, sp. zn. III. ÚS 3189/09, ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 3190/09, ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. III. ÚS 3192/09, a ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. III. ÚS 3191/09).
Lze uzavřít, že právní posouzení věci odvolacím soudem (že předkupní právo neumožňuje žalobci domáhat se po žalovaném, aby mu pozemky prodal) ve světle závěrů, které Nejvyšší soud přijal v rozhodnutích shora uvedených, neobstojí; dovolací soud proto v napadeném rozsahu rozsudek odvolacího soudu zrušil, a jelikož důvody, pro které bylo zrušeno, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil ve vymezeném rozsahu i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).
Soudy nižších stupňů jsou vázány právním názorem dovolacího soudu (§ 243d odst. 1, věta první, § 226 odst. 1 o.s.ř.).
V novém rozhodnutí soud rozhodne nejen o nákladech dalšího řízení, ale znovu i o nákladech řízení původního, tedy i dovolacího (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu