33 Cdo 706/2012
Datum rozhodnutí: 05.04.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
33 Cdo 706/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně CF FLOP s. r. o. se sídlem v Brně-Sever, Nejedlého 383/11, zastoupené Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou se sídlem v Moravské Ostravě, Masná 8, proti žalovanému J. M. , zastoupenému JUDr. Karlem Svobodou, advokátem se sídlem v Bruntále, Zámecké nám. 4/6, o zaplacení 240.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 16 C 3/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. června 2011, č. j. 8 Co 190/2011-104, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2013, č. j. 33 Cdo 706/2012-131, se v záhlaví a ve výroku II. opravuje tak, že právní zástupce žalovaného, advokát JUDr. Karel Svoboda, je sídlem v Bruntále, nám. Míru 4/5.

O d ů v o d n ě n í:


Ve výroku II. shora uvedeného usnesení Nejvyššího soudu je nesprávně označeno platební místo k úhradě přiznaných nákladů dovolacího řízení, neboť právní zástupce žalovaného, advokát JUDr. Karel Svoboda, nesídlí na adrese Bruntál, Zámecké nám. 4/6, nýbrž na adrese Bruntál, nám. Míru 4/5. Stejně nesprávně je právní zástupce žalovaného označen i v záhlaví usnesení. Jde o zřejmou nesprávnost, kterou bylo nutné opravit způsobem stanoveným § 164 o. s. ř. (§ 167 odst. 2, § 243c o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 5. dubna 2013

JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu