33 Cdo 706/2010
Datum rozhodnutí: 09.03.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
33 Cdo 706/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce JUDr. M. P., zastoupeného JUDr. Františkem Tůmou, advokátem se sídlem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 850/7, proti žalovanému Ing. J. S., zastoupenému JUDr. Tomášem Chlostem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Zámecké 7, o zaplacení částky 46.275,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 9 C 194/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. září 2009, č. j. 25 Co 293/2009-105, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Přípustnost dovolání žalovaného proti rozsudku ze dne 9. září 2009, č. j. 25 Co 293/2009-105, kterým Krajský soud v Praze potvrdil rozsudek Okresního soudu Praha - západ ze dne 16. března 2009, č. j. 9 C 194/2008-76, ve výroku, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 46.275,- Kč s příslušenstvím, je vyloučena podle § 237 odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. (srovnej čl. II bod 1. zákona č. 7/2009 Sb.), neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani nesprávně formulované poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání proti rozsudku. Není-li totiž možnost podat dovolání stanovena v zákoně (§ 236 odst. 1 o. s. ř.), jde vždy bez ohledu na to, jakého poučení se účastníkům ze strany soudu dostalo, o dovolání nepřípustné (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2002, sp. zn. 29 Odo 809/2001).
Jelikož dovolání není přípustné ani proti výroku, jímž odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutích a stanovisek pod R 4/2003), Nejvyšší soud je odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobci v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalovanému právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. března 2010
JUDr. Blanka M o u d r á, v. r.
předsedkyně senátu