33 Cdo 655/2010
Datum rozhodnutí: 27.06.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 655/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce F. T. , zastoupeného Mgr. Michalem Straširybkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Bolzanova 1, proti žalovanému V. V. , zastoupenému JUDr. Milošem Vorlem, advokátem se sídlem v Liberci 4, Moskevská 637/16, o 267.682,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 9 C 1112/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 26. 6. 2009, č.j. 36 Co 500/2008-337, takto :

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil (a to včetně nákladových výroků) rozsudek ze dne 6. 6. 2007, č.j. 9 C 1112/98-314, jímž Okresní soud v Liberci uložil žalovanému zaplatit žalobci 267.682,- Kč s 13 % úroky z prodlení od 3. 7. 1998 do zaplacení, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále též jen o.s.ř. ), neboť dřívější (žalobu zamítající) rozsudek ze dne 8. 4. 2002, č.j. 9 C 1112/98-64, odvolací soud sice usnesením ze dne 7. 1. 2003, č.j. 36 Co 567/2002-81, zrušil, ale právním názorem pro další posouzení věci soud prvního stupně nezavázal. Přípustnost dovolání nevyplývá ani z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., protože hodnocením v něm obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř).
Námitky, jimiž žalovaný zpochybňuje napadené rozhodnutí, jsou podřaditelné výlučně dovolacímu důvodu vymezenému ustanovením § 241a odst. 3 o.s.ř. (rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování). Podle dovolatele převzal žalobce po rozpuštění sdružení do svého vlastnictví peněžní prostředky na účtu (155.422,48 Kč) a odebral z majetku sdružení materiál za 172.685,75 Kč. Pokud by soudy obou stupňů vyšly z tohoto zjištění, činily by nevypořádané podíly žalobce 180.831,63 Kč a žalovaného 187.688,57 Kč. Účastníkem zaniklého sdružení, jehož podíl nebyl zcela vyplacen, je tedy žalovaný, jehož obrana námitkou započtení ve smyslu § 98, věty druhé, o.s.ř. nebyla uznána. Dovolacímu soudu navrhl provést důkaz připojeným posudkem A. J., ekonomického a organizačního poradce, z 1. 11. 2009.
V rámci dovolacího přezkumu, jehož přípustnost nemůže být založena jinak než ustanovením § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., nelze uplatňovat výhrady proti skutkovému stavu (zde zjištěním týkajícím se výpočtu podílů v rámci vypořádání majetku získaného výkonem společné činnosti sdružení, § 841 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Jinak řečeno, námitky proti skutkovým zjištěním nemohou být relevantním hlediskem pro hodnocení, zda je rozhodnutí zásadního právního významu. Navíc je třeba připomenout, že účastníkům dovolacího řízení je zapovězeno uvádět ve spor nové skutečnosti a navrhovat k jejich verifikaci důkazní prostředky (srov. § 241a odst. 4 o.s.ř.). Pokud ustanovení § 243a odst. 2, věta první, o.s.ř. hovoří o dokazování k prokázání důvodů dovolání, vyplývá z přezkumné povahy činnosti dovolacího soudu, že to platí jen u důvodu podle § 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř.
Z toho, co je uvedeno shora, je zřejmé, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští; Nejvyšší soud je proto odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (žalobci, který by měl právo na jejich náhradu, v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. června 2011


JUDr. Pavel K r b e k, v. r.
předseda senátu