33 Cdo 609/2007
Datum rozhodnutí: 20.10.2009
Dotčené předpisy:
33 Cdo 609/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně Z. P., zastoupené advokátem, proti žalované S. s. M. p. h. m. P., příspěvkové organizaci, zastoupené advokátem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 71/2005, o návrhu žalované

na opravu rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. srpna 2009, č. j.

33 Cdo 609/2007-125, takto:Návrh žalované na opravu rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. srpna 2009, č. j. 33 Cdo 609/2007-125, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaná se podáním ze dne 2. 10. 2009 domáhala opravy rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. srpna 2009, č. j. 33 Cdo 609/2007-125, s odůvodněním, že v jeho záhlaví je nesprávně jako její zástupce uveden advokát, ačkoliv ji na základě plné moci zastupuje J. B.

Jak se podává z obsahu spisu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 31 C 71/2005, ke dni rozhodnutí o dovolání žalované rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2009, č. j. 33 Cdo 609/2007-125, byla založena ve spise pouze plná moc, kterou žalovaná zmocnila P. B., aby ji ve věci zastupoval. Plná moc, kterou žalovaná udělila k zastupování J. B., byla Nejvyššímu soudu ČR doručena teprve dne 8. 10. 2009. Nejvyšší soud ČR tudíž vycházel v souladu s § 28 odst. 2 a 3 o. s. ř. z obsahu spisu a v jeho rozsudku se nevyskytly žádné chyby v psaní či jiné zjevné nesprávnosti, které by odůvodňovaly postup podle § 164 o. s. ř.

Vzhledem k řečenému Nejvyšší soud ČR návrh žalované na opravu záhlaví shora označeného rozsudku jako neopodstatněný zamítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2009

JUDr. Blanka M o u d r á , v. r.

předsedkyně senátu