33 Cdo 5841/2016
Datum rozhodnutí: 09.05.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.33 Cdo 5841/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, identifikační číslo osoby 247 29 035, zastoupené JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem Plzeň, Vlastina 602/23, proti žalovanému Ing. I. K., zastoupenému JUDr. Janem Slunečkem, advokátem se sídlem Louny, Mírové náměstí 48, o 62.486,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 4 C 112/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 7. 2016, č. j. 21 Co 269/2016-319, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 4.743,20 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Daniela Volopicha, advokáta se sídlem Plzeň, Vlastina 602/23.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Rakovníku rozsudkem ze dne 23. 3. 2016, č. j. 4 C 112/2015-272, uložil žalovanému zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 62.486,40 Kč s blíže specifikovanými úroky z prodlení (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).
Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 7. 2016, č. j. 21 Co 269/2016-319, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které žalobkyně navrhla odmítnout s odůvodněním, že neobsahuje vymezení předpokladů přípustnosti ve smyslu § 237 o. s. ř.
V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále opět jen o. s. ř. .
Podle § 237 o. s. ř. platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je (podle § 241a odst. 2 o. s. ř.) obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. či jeho části (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, a ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013).
Dovolání shora uvedený postulát nesplňuje. Žalovaný se k otázce přípustnosti dovolání vymezuje pouze obecným odkazem na ustanovení § 237 o. s. ř. a ani z obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) nelze vysledovat, v čem konkrétně žalovaný spatřuje splnění předpokladů jeho přípustnosti (tj. které ze čtyř kritérií přípustnosti ve smyslu § 237 o. s. ř. má za splněné).
Protože dovolání proti rozsudku odvolacího soudu neobsahuje náležitost vyžadovanou § 241a odst. 2 o. s. ř. a žalovaný včas (tj. po dobu trvání lhůty k dovolání - srov. § 241b odst. 3 o. s. ř.) tuto vadu, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, neodstranil, dovolací soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 9. května 2017

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu