33 Cdo 5721/2016
Datum rozhodnutí: 25.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 5721/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně ARMEX ENERGY, a.s. se sídlem Děčín II - Nové Město, Folknářská 1246/21, identifikační číslo osoby 272 66 141, zastoupené Mgr. Martinem Kolářem, advokátem se sídlem Děčín IV - Podmokly, Na Vinici 1227/32, proti žalované V. S., o 1.878 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 17 C 136/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 8. 6. 2016, č. j. 15 Co 294/2016-149, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se domáhala po žalované zaplacení částky 1.878 Kč s 8,05% úrokem z prodlení ročně od 8. 3. 2014 do zaplacení, z titulu úhrady faktury za dodanou elektřinu žalované za období od 1. 12. 2013 do 9. 12. 2013 podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, kterou účastnice uzavřely dne 1. 11. 2013.
Žalobkyně vzala dne 20. 10. 2016 před prvním jednáním ve věci svoji žalobu zcela zpět a Okresní soud v Pelhřimově usnesením ze dne 24. 10. 2016, č. j. 17 C 136/2014-227, řízení zastavil (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.). Ve výroku I. nabylo uvedené právní moci dne 16. 11. 2016; proti jeho výroku II. podala žalovaná odvolání, o němž nebylo dosud rozhodnuto.
Stalo se tak poté, co soud prvního stupně usnesením ze dne 5. 5. 2016, č. j. 17 C 136/2014-135, zamítl návrh žalované o přiznání osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok III). Na základě provedeného dokazování dovodil, že žalovaná nesplňuje předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 138 odst. 1 o. s. ř. Vzal přitom v úvahu nejen celkové majetkové a příjmové poměry žalované a jejího manžela, ale i charakter sporu, který není po skutkové či právní stránce složitý (a nevyžádá si dokazování, v rámci něhož by žalovaná hradila zálohy na náklady řízení vzniklé státu). Protože předmětem sporu je výrazně nízká částka, lze předpokládat, že žalovaná nebude platit žádné poplatky (proti případnému rozhodnutí ve věci není přípustné odvolání). Protože u žalované nejsou dány podmínky pro osvobození od soudních poplatků, nebylo možno vyhovět ani její žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 odst. 2 o. s. ř.
Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře usnesením ze dne 8. 6. 2016, č. j. 15 Co 294/2016-149, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud se zcela ztotožnil se závěry soudu prvního stupně, že u žalované (byť jen částečně) nejsou dány předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků (§ 138 odst. 1 o. s. ř.).
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupená advokátem) dovolání a požádala o přiznání osvobození od soudního poplatku z dovolání a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 9. 2016, č. j. 17 C 136/2014-216, návrh žalované o přiznání osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení zamítl (výrok I.), a dále zamítl její návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Usnesení bylo doručeno žalované dne 27. 9. 2016 a nabylo právní moci dne 13. 10. 2016.
Soud prvního stupně následně žalovanou usnesením ze dne 14. 10. 2016, č. j. 17 C 136/2014-222, vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení zvolila pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů a aby v téže lhůtě zvolený advokát její dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 8. 6. 2016, č. j. 15 Co 294/2016-149, nahradil vlastním podáním nebo aby písemně sdělil soudu, že se s ním ztotožňuje; současně žalovanou poučil o procesních následcích nevyhovění uvedenému požadavku. Ačkoli žalované bylo usnesení s výzvou doručeno dne 19. 10. 2016, nijak na ně nereagovala.
Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále opět jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Jelikož ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem, § 104 odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b o. s. ř. ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. dubna 2017
JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu