33 Cdo 5669/2015
Datum rozhodnutí: 11.01.2016
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 věty první o. s. ř., § 240 odst. 2 o. s. ř., § 243 odst. 5 věta první o. s. ř.33 Cdo 5669/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce MUDr. D. N. , zastoupeného JUDr. Vladimírou Šůstkovou Zukalovou, advokátkou se sídlem v Brně, Heršpická 800/6, proti žalovaným 1) MUDr. L. F. N., a 2) Ing. I. F., o povolení obnovy řízení, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 10 C 133/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. února 2015, č. j. 37 Co 59/2015-212, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Třebíči usnesením ze dne 14. června 2012, č. j. 10 C 133/2007-88, zamítl žalobu žalobce na povolení obnovy řízení o zaplacení částky 100.000,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení.
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. února 2015, č. j. 37 Co 59/2015-212, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž vytýká nesprávné právní posouzení věci.
Dovolání bylo podáno opožděně.
Podle § 240 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o. s. ř. ), účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).
Z obsahu spisu vyplývá, že napadený rozsudek odvolacího soudu byl žalobci doručen (do vlastních rukou) dne 10. 4. 2015; lhůta pro podání dovolání, která se odvíjí ode dne doručení usnesení účastníku řízení, tak začala běžet tímto dnem a skončila dne 10. 6. 2015, který připadl na středu. Dovolání proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce prostřednictvím JUDr. Vladimíry Šůstkové Zukalové, advokátky se sídlem v Brně, Heršpická 800/6, která ho zastupuje na základě plné moci ze dne 17. 6. 2015, na poštu 608 00 Brno 8 (jako zásilku RR653005315CZ) teprve dne 25. 6. 2015, tedy po uplynutí lhůty k dovolání. Jak bylo výše uvedeno, zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout.
Skutečnost, že o žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů ze dne 12. 5. 2015 adresované České advokátní komoře tato rozhodla teprve 11. 6. 2015 (poté, kdy žalobce svou žádost doplnil o jí požadované údaje), je právně nevýznamná; žalobce ve lhůtě k dovolání sám (nezastoupen) dovolání nepodal.
Nejvyšší soud pozdě podané dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve spojení s § 218a o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. ledna 2016

JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu