33 Cdo 5615/2016
Datum rozhodnutí: 20.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 5615/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně CP Inkaso s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57 (identifikační číslo 29027241), zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti žalovanému T. T. zastoupenému L. P., opatrovnicí, právně zastoupenému Mgr. Luďkem Holánem, advokátem se sídlem v Teplicích, Baarova 1594/16, o 78.559,87 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 9 C 92/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 2. 2016, č.j. 17 Co 707/2015-58, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení krajského soudu (výroku o nákladech řízení), které vzal podáním datovaným 9. 11. 2016 v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně 20. 12. 2016

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu