33 Cdo 5566/2016
Datum rozhodnutí: 08.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.33 Cdo 5566/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně R. T. , zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, advokátem se sídlem Český Brod, Tuchorazská 1433, proti žalovanému P. D. , identifikační číslo osoby: 624 78 222, zastoupenému JUDr. Karlem Polákem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 87/95, o 104.052 Kč s příslušenstvím a 98.640 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 212 C 1/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2016, č. j. 21 Co 93/2016-181, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 9. 11. 2015, č. j. 212 C 1/2014-150, zamítl návrh žalobkyně, aby žalovaný byl povinen zaplatit jí částku 104.052 Kč se specifikovanými úroky z prodlení, uložil žalobkyni povinnost uhradit žalovanému částku 98.640 Kč se specifikovanými úroky z prodlení, a rozhodl o nákladech řízení.
Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 5. 2016, č. j. 21 Co 93/2016-181, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které vzala podáním, došlým Okresnímu soudu v Kolíně dne 1. 11. 2016, zcela zpět.
Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. prosince 2016

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu