33 Cdo 5555/2015
Datum rozhodnutí: 14.01.2016
Dotčené předpisy: § 218 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 5555/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně M. K. , zastoupené Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem v Příbrami, Na Flusárně 168, proti žalovanému A. P. , zastoupenému Mgr. Ondřejem Tejnorou, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 139/57, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobkyně Š. R. , zastoupeného Mgr. Vladimírem Náprstkem, advokátem se sídlem v Berouně, Pivovarská 170/3, o 560.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 213 C 53/2011, o dovolání vedlejšího účastníka proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2015, č.j. 17 Co 38/2015-269, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Vedlejší účastník napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým Krajský soud v Praze potvrdil rozsudek ze dne 13. 8. 2014, č.j. 213 C 53/2011-209, jímž Okresní soud v Berouně zamítl žalobu o 560.000,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o.s.ř. ).
Dovolání není přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 3/2004); dovolací soud je proto odmítl (§ 243c odst. 3, věta první, § 218 písm. b/ o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2016
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu