33 Cdo 5316/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 věty prvé o. s. ř.33 Cdo 5316/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně - obce Martinice v Krkonoších, identifikační číslo 00580805, zastoupené JUDr. Miloslavem Noskem, advokátem se sídlem v Semilech, Nádražní 24, proti žalovanému M. M. , o uložení povinnosti uzavřít smlouvu, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 71/2014, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Semilech ze dne 4. května 2015, č. j. 8 C 71/2014-71, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:


Okresní soud v Semilech (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 4. května 2015, č. j. 8 C 71/2014-71, uložil žalovanému povinnost uzavřít s žalobkyní kupní smlouvu, jíž jí převede vlastnické právo ke spoluvlastnickému podílu 141/3200 ve výroku specifikovaných nemovitostí; současně rozhodl o nákladech řízení.
Usnesením ze dne 4. května 2015, č. j. 8 C 71/2014-71, Okresní soud v Semilech zastavil (pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání) odvolací řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 20. července 2015, č. j. 25 Co 261/2015-80, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný dovolání. Akcentuje v něm, že podíl na předmětných pozemcích nabyl od P. O. kupní smlouvou. Postup obce považuje za účelový a nesprávný (s obcí jednal o odprodeji svého podílu, avšak obec své sliby nesplnila). Žádá, aby rozsudek soudu prvního stupně byl v celém rozsahu zrušen a aby byl ponechán vzniklý stav .
Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, jímž lze napadnout výhradně rozhodnutí odvolacího soudu. Občanský soudní řád tudíž ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud proto podle § 104 odst. 1 věty prvé ve spojení s § 243b o. s. ř. řízení o dovolání proti rozsudku soudu prvního stupně zastavil (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 45/2000).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být v posuzovaném případě zdůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2015

JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu