33 Cdo 530/2013
Datum rozhodnutí: 30.04.2013
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 530/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce M. B. , zastoupeného JUDr. Jaroslavou Šafránkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Lublaňská 673/24, proti žalovanému M. B. , zastoupenému Mgr. Lucií Benešovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Palackého 715/15, o 125.590,30 Kč s příslušenstvím, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2013, č.j. 30 Co 29/2013-126, takto:

Řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:
Žalobce napadl odvoláním v záhlaví uvedené usnesení, kterým městský soud jako soud odvolací mu odňal osvobození od soudních poplatků.
Odvolání je podle § 201 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout (a tím se domoci přezkumu) rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje. Podle § 10 o.s.ř. o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů rozhodují soudy krajské; vrchní soudy jsou sice též soudy odvolacími, avšak jen v případě odvolání proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně. Tento předpoklad v dané věci splněn není, neboť Městský soud v Praze rozhodoval jako soud odvolací; na tom nic nemění skutečnost, že napadené rozhodnutí není potvrzujícím, měnícím či zrušovacím.
Oproti tomu (pravomocné) rozhodnutí odvolacího soudu lze napadnout, je-li zákonem připuštěno, dovoláním (§ 236 odst. 1 o.s.ř.) a soudem příslušným k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích je Nejvyšší soud (§ 10a o.s.ř.).
Jelikož tedy opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu není odvolání nýbrž dovolání, občanský soudní řád k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu. Tím, že žalobce odvolání přesto podal, uvedenou podmínku řízení pominul. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pročež řízení o takovém odvolání , které touto vadou trpí, nelze než podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavit.
O zastavení odvolacího řízení rozhoduje Nejvyšší soud, jemuž svědčí skutečnost, že je vrcholným článkem soustavy obecných soudů, a současně, že je právě tím soudním orgánem, který je k rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů příslušný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopisu Soudní judikatura 7/2001 pod pořadovým č. 85, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2383/2006).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. dubna 2013
JUDr. Pavel K r b e k, v. r. předseda senátu