33 Cdo 5257/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 5257/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce J. B. , proti žalované I. P. , o 13.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 21 C 77/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 1. 2015, č. j. 11 Co 2/2015-109, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se domáhal po žalované zaplacení 13.000 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o půjčce. Současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.
Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 1. 12. 2014, č. j. 21 C 77/2013-98, žalobci osvobození od soudního poplatku nepřiznal (výrok I.) a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.).
Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 21. 1. 2015, č. j. 11 Co 2/2015-109, usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku I. potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání.
Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalobcem), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II. bod 1 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zák. č. 293/2013 Sb., dále jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř. advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalobce nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a ze spisu se nepodává, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 14. 9. 2015, č. j. 21C 77/2013-128, vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně byl poučen, že nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Uvedené usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno 29. 9. 2015 (§ 50 odst. 2, § 57 odst. 2 o. s. ř.). Žalobce na výzvu nereagoval.
Dovolacímu soudu proto nezbylo než dovolací řízení zastavit (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2015

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu