33 Cdo 524/2010
Datum rozhodnutí: 21.09.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.33 Cdo 524/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně BYTEX PLUS, a.s. , se sídlem v Praze 3, Koněvova 1686/112, identifikační číslo osoby 25005235, zastoupené JUDr. Ondřejem Davidem, PhD., advokátem se sídlem v Praze 4, K Safině 669, proti žalovanému Mgr. J. Č. , o zaplacení úroku z prodlení, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 144/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. září 2009, č. j. 21 Co 349/2009-295, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 4.992,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ondřeje Davida, Ph.D., advokáta se sídlem v Praze 4, K Safině 669. O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalovaného proti výroku rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. září 2009, č. j. 21 Co 349/2009-295, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 15. dubna 2009, č. j. 13 C 144/2007-272, v části, jíž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni úrok z prodlení ve výši 9,5 % ročně z částky 242.000,- Kč od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007, ve výši 9,75 % ročně z částky 242.000,- Kč od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007, ve výši 10,5 % ročně z částky 242.000,- Kč od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 a ve výši 10,75 % ročně z částky 242.000,- Kč od 1. 7. 2008 do 14. 12. 2008; tj. v kapitalizované výši 47.867,93 Kč, bylo sice podáno včas k tomu legitimovaným subjektem (žalovaným), směřuje však proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.
Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v jeho znění od 1. 7. 2009 (dále jen o. s. ř. ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Podle § 237 odst. 1 o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, a) jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, b) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil, a c) jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b/ a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 2 o. s. ř. dovolání podle odstavce 1 není přípustné a) ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží, a b) ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.
Dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek, kterým soud prvního stupně stanovil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni výše specifikovaný úrok z prodlení v kapitalizované výši celkem 47.867,93 Kč a není tudíž ve smyslu § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. přípustné
Za dané procesní situace, kdy nejsou splněny předpoklady přípustnosti dovolání, dovolacímu soudu nezbylo, než dovolání podle § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. ve spojení s § 218 písm. c/ o. s. ř. jako nepřípustné bez jednání odmítnout, aniž se jím mohl věcně zabývat.
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalovanému, jehož dovolání bylo odmítnuto, byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni náklady, které jí vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 3.860,- Kč (§ 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 4 ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a z částky 832,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 21. září 2011

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á, v. r.
předsedkyně senátu