33 Cdo 5210/2016
Datum rozhodnutí: 29.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 5210/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce
P. Č. , proti žalovanému JUDr. P. H., Ph.D., LL.M. , o zaplacení 1.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 448/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. října 2014, č. j. 5 Co 1220/2014-43, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 7. října 2014, č. j. 5 Co 1220/2014-43, potvrdil usnesení ze dne 7. května 2014, č. j. 6 C 448/2013-35, jímž Okresní soud ve Strakonicích zamítl návrh žalobce na vyslovení neúčinnosti doručení usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 2. dubna 2014, č. j. 6 C 448/2013-31, a ze dne 2. dubna 2014, č. j. 6 C 448/2013-32.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dne 27. 11. 2014 dovolání, v němž uvedl, že ho podává v zákonné lhůtě bez povinného zástupce z řad advokátů, neboť by do doby ujmutí se zastupování určeným nebo ustanoveným advokátem i seznámení se s právní věcí došlo k prodlení lhůty k podání dovolání . Dne 22. 1. 2015 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 17. prosince 2015, č. j. 5 Co 1875/2015-78, odmítl odvolání žalobce směřující proti usnesení ze dne 19. března 2015, č. j. 6 C 448/2013-63, jímž Okresní soud ve Strakonicích zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalobcem), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř. advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Poté, co žalobce neuspěl se žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, Okresní soud ve Strakonicích jej usnesením ze dne 29. srpna 2016, č. j. 6 C 448/2013-106, vyzval, aby do 5 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení, a to tak, že soudu předloží plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, nebo předloží doklad o svém právnickém vzdělání. Současně jej poučil, že Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, nevyhoví-li výzvě soudu ve stanovené lhůtě. Vzhledem k tomu, že se zásilku s usnesením obsahujícím tuto výzvu nepodařilo žalobci doručit postupem podle § 50 odst. 1 o. s. ř., byla písemnost vrácena soudu, který ji dne 5. 9. 2016 vyvěsil na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení, tj. 16. 9. 2016 (§ 50 odst. 2 o. s. ř.).
Protože žalobce přes opatření provedená soudem prvního stupně zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení nesplnil, dovolací soud řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 29. listopadu 2016 JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu