33 Cdo 5191/2015
Datum rozhodnutí: 26.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 5191/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce R. K., zastoupeného JUDr. Miroslavem Zvěřinou, advokátem se sídlem Třebíč, Bráfova 161/20, proti žalovanému M. K., o 26.200 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 12 C 49/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 20. 3. 2013, č. j. 54 Co 1198/2012-82, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Třebíči usnesením ze dne 19. 10. 2012, č. j. 12 C 49/2010-60, zprostil JUDr. Jindřicha Zedníčka, advokáta se sídlem Třebíč, Žerotínovo nám. 20/16, povinnosti zastupovat žalovaného v řízení vedeném u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 12 C 49/2010.
Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě, usnesením ze dne 20. 3. 2013, č. j. 54 Co 1198/2012-82, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (nezastoupen advokátem) dne 28. 5. 2013 dovolání, v němž současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Krajský soud v Brně usnesením ze dne 4. 9. 2015, č. j. 37 Co 276/2015-168, potvrdil usnesení ze dne 25. 6. 2015, č. j. 12 C 49/2010-158, jímž Okresní soud v Třebíči žalovanému nepřiznal osvobození od soudních poplatků za dovolání a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce k ochraně zájmů pro dovolací řízení.
Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalovaným), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II. bod 1 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zák. č. 293/2013 Sb., dále jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř. advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a ze spisu se nepodává, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením Okresního soudu v Třebíči ze dne 19. 10. 2015, č. j. 12 C 49/2010-170, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil do 3 dnů zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně byl poučen, že nebude-li do 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalovanému bylo usnesení s výzvou doručeno dne 3. 11. 2015, nijak na ně nereagoval.
Dovolacímu soudu proto nezbylo než dovolací řízení zastavit (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2015

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu