33 Cdo 519/2007
Datum rozhodnutí: 20.02.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 519/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, proti žalované V. Š., zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 200.000,- Kč s příslušenstvím, o vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 9 C 101/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4. října 2006, č. j. 12 Co 429/2006-110, takto :


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4. října 2006, č. j. 12 Co 429/2006-110, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 23. listopadu 2005, č. j. 9 C 101/2005-68, ve věci samé, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam. Dovoláním zpochybněná otázka, kdy začala v posuzovaném případě běžet promlčecí doba, nepatří z hlediska rozhodovací činnosti dovolacího soudu mezi ty, které by dosud nebyly vyřešeny, a odvolací soud ji posoudil v duchu ustálené judikatury dovolacího soudu, tedy v souladu s hmotným právem. Tak například v rozsudcích ze dne 30. 9. 2005, sp. zn. 33 Odo 833/2005, a sp. zn. 33 Odo 905/2005, dovolací soud prezentoval právní názor, že bylo-li ve smlouvě o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu uzavřené podle § 17 vyhlášky č. 136/1985 Sb. ujednáno, že stavebník vrátí poskytnutý příspěvek, nesplní-li podmínku provést stavbu v souladu se stavebním povolením tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do deseti let od uzavření smlouvy (tak jako v dané věci), nemohl se závazek stavebníka vrátit poskytnutý příspěvek stát splatným v průběhu této desetileté lhůty, ale až jejím marným uplynutím. Prvním dnem podle § 101 obč. zák., kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (podáním žaloby u soudu), byl proto v posuzovaném případě den 18. 10. 2000; počátek běhu desetileté promlčecí doby tak nelze vázat na vznik práva omezení převodu nemovitosti (tj. na rozhodnutí státního notářství o registraci smlouvy o omezení převodu nemovitosti).


Protože dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni žádné náklady v této fázi řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. února 2007


JUDr. Blanka Moudrá


předsedkyně senátu