33 Cdo 518/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 518/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně ZEPTER INTERNATIONAL s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Spálená 112/55, identifikační číslo 145 00 469, zastoupené JUDr. Zdeňkem Drtinou, Ph.D., advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 395/30a, proti žalované E. T. , o zaplacení 13.965,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 217 C 46/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 6. 2016, č. j. 56 Co 167/2016-102, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízerní.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Bruntále rozsudkem ze dne 21. 1. 2016, č. j. 217 C 46/2015-59, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni 13.965,- Kč s tam specifikovanými úroky z prodlení a rozhodl o nákladech řízení.
Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 13. 6. 2016, č. j. 56 Co 167/2016-102, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé, změnil jej ve výroku o nákladech řízení (jen co do jejich vyčíslení) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupená advokátem) dovolání.
Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem (žalovanou), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř. advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Při vědomí nedostatků podaného dovolání Okresní soud v Bruntále usnesením ze dne 8. 9. 2016, č. j. 217 C 46/2015-111, žalovanou vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení doplnila dovolání o jím vyjmenované zákonné náležitosti a aby předložila plnou moc udělenou advokátovi pro dovolací řízení . Současně ji poučil, že nebude-li dovolání ve stanovené lhůtě doplněno v požadovaném rozsahu a nebude-li splněna podmínka tzv. povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení, bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu žalovaná reagovala doplněním dovolání o některé ze zákonných náležitostí, předložila plnou moc obsahující text: uděluji plnou moc advokátovi pro dovolací řízení a dodala vyplněný formulář Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce . V návaznosti na to soud žalovanou přípisem ze dne 7. 10. 2016 vyzval, aby soudu sdělila, zda žádá o osvobození od soudních poplatků a zda žádá o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť sice zaslala soudu shora uvedené Prohlášení , avšak o osvobození od soudních poplatků, ani o ustanovení zástupce z řad advokátů nepožádala. V reakci na tuto výzvu soudu žalovaná podáním ze dne 17. 10. 2016 požádala o osvobození od soudních poplatků; protože toto podání neobsahuje žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů, byla žalovaná přípisem ze dne 24. 11. 2016 urgována, aby takovou svou případnou žádost soudu obratem zaslala s připomenutím, že zastoupení dovolatele advokátem je v dovolacím řízení povinné. Na tento přípis již žalovaná nereagovala.
Usnesením ze dne 3. 1. 2017, č. j. 217 C 46/2015-136, Okresní soud v Bruntále přiznal žalované osvobození od soudních poplatků (pro dovolací řízení). Konstatoval, že žádost, aby jí soud ustanovil zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, žalovaná nepodala.
Protože v posuzovaném případě přes veškerá opatření provedená soudem prvního stupně ke zhojení nedostatku tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení nedošlo (žalovaná zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení nesplnila), dovolací soud řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu