33 Cdo 515/2016
Datum rozhodnutí: 25.02.2016
Dotčené předpisy: § 7 odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 515/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně A. K. , zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, proti žalované RegulTerra s. r. o. se sídlem Praha 10, Tehovská 2292/76, identifikační číslo: 247 24 211, zastoupené JUDr. Ing. Richardem Myslilem, advokátem se sídlem Praha 1, Národní 58/32, o 741 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 46 C 180/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2015, č. j. 18 Co 236/2015-50, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :
Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 16. 4. 2015, č. j. 46 C 180/2014-29, zastavil řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. (výrok I.), rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem Štěpánská 619/28, 110 00, Praha 1 (výrok V.); současně rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.) a o vrácení soudního poplatku (výroky III. a IV.).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 2. 9. 2015, č. j. 18 Co 236/2015-50, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se řízení nezastavuje.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které není přípustné ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ), neboť odvolací soud rozhodl v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 33 Cdo 3753/2015, přijal a odůvodnil závěr, že k rozhodování sporu o vrácení částky odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou kupující zahraniční fyzická osoba s místem pobytu mimo území Evropské unie požaduje po prodávajícím, jsou pravomocné soudy rozhodující v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Tím potvrdil i závěr, který Městský soud v Praze vyjádřil v usnesení ze dne 24. 8. 2015, sp. zn. 18 Co 210/2015, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2016. Odkazy žalované na v dovolání vyjmenovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu, s nimiž je - podle jejího mínění - napadené rozhodnutí v rozporu s řešením označené procesní otázky pravomoci soudu, jsou nepřípadné.

Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. února 2016

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu