33 Cdo 5146/2008
Datum rozhodnutí: 27.01.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.33 Cdo 5146/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce J. K., zastoupenému advokátem, proti žalované R., spol. s r. o. zastoupené advokátem, o uložení povinnosti spočívající v odstranění vad a nedodělků, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 11 C 63/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. června 2008, č. j. 17 Co 159/2007-103, takto : I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.550,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta se sídlem ve Z.
O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 16. června 2008, č. j. 17 Co 159/2007-103, potvrdil rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 11. ledna 2007, č. j. 11 C 63/2006-49, ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba požadující, aby žalované bylo uloženo odstranit vady na stavbě rekonstrukce hřebčína čp. 9, objektu stojícího na parcele č. 1, k. ú. L., obec L., specifikované v nedílné části tohoto rozsudku , změnil jej ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 6. 1. 2010 vzal zcela zpět.
Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.
O nákladech dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalobci, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, uložil povinnost zaplatit žalované náklady, které jí vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 2.250,- Kč (§ 8, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění).
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2010

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r. předsedkyně senátu