33 Cdo 5111/2007
Datum rozhodnutí: 31.01.2008
Dotčené předpisy:

33 Cdo 5111/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce Mgr. R. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému J. M., o zaplacení částky 64.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ú. n. L. pod sp. zn. 11 C 295/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Ú. n. L. ze dne 13. února 2007, č. j. 11 C 295/2006-22, takto :


I. Řízení o dovolání se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Ú. n. L. usnesením ze dne 13. února 2007, č. j. 11 C 295/2006-22, schválil smír uzavřený účastníky, podle něhož je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 64.000,- Kč a náklady řízení ve výši 11.330,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000,- Kč splatných vždy k 20. dni kalendářního měsíce počínaje měsícem březnem 2007 až do úplného zaplacení, a to pod ztrátou výhody splátek. Usnesení nabylo právní moci dne 3. 4. 2007.


Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, v němž rozvedl své výhrady, pro které považuje napadené usnesení za nesprávné, a domáhá se (podle obsahu dovolání) proto jeho zrušení.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srovnej § 236 odst. 1 a násl. o. s. ř.). Napadené usnesení není rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně. Občanský soudní řád však neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání podaného proti rozhodnutí soudu prvního stupně, jak je tomu v daném případě. Výrok usnesení soudu prvního stupně, jímž byl schválen smír, lze za splnění podmínek uvedených v § 99 odst. 3 o. s. ř. napadnout žalobou o jeho zrušení, k jejímuž projednání a rozhodnutí je věcně příslušný soud prvního stupně.


Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než řízení o dovolání žalovaného proti usnesení soudu prvního stupně podle § 104 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 243c o. s. ř. zastavit.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobci v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo proti žalovanému (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 31. ledna 2008


JUDr. Blanka M o u d r á


předsedkyně senátu