33 Cdo 5028/2007
Datum rozhodnutí: 31.01.2008
Dotčené předpisy:

33 Cdo 5028/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobce J. B., zastoupeného obecnou zmocněnkyní, proti žalovanému J. P., o zaplacení částky 84.300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ch. pod sp. zn. 9 C 240/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v P. ze dne 30. května 2007, č. j. 18 Co 33/2007-50, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v P. ze dne 30. května 2007, č. j. 18 Co 33/2007-50.


Protože z dovolání a ani z obsahu spisu nevyplývalo, že je žalobce v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem, případně že je právnicky vzdělán, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 22. srpna 2007, č.j. 9 C 240/2005-110, jež mu bylo doručeno dne 10. 9. 2007, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů doložil, že má sám právnické vzdělání nebo předložil dovolání sepsané advokátem; současně jej poučil o důsledcích nevyhovění takové výzvě. Na tuto výzvu zareagoval žalobce podáním doručeným soudu prvního stupně dne 25. 9. 2007, v němž uvedl, že jej v dovolacím řízení zastupuje JUDr. P. K., na základě plné moci ze dne 25. 9. 2007. Dodatečně dne 13. 11. 2007 soudu zaslal opis vysokoškolského diplomu osvědčující, že jeho zástupkyně dosáhla vysokoškolského vzdělání ve studijním oboru právo na Univerzitě Karlově v P. dne 24. 5. 1990.


Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, popřípadě je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).


Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání) ani přes řádnou výzvu soudu a poučení o následcích spojených s jejím neuposlechnutím nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil. V dovolacím řízení totiž může zastupovat dovolatele (nemá-li sám právnické vzdělání) jen advokát (§ 4 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii) nebo notář [§ 1 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)]. Zástupkyně dovolatele JUDr. P. K. přitom není ani advokátkou ani notářkou.


Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za stavu, kdy žalovanému podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně 31. ledna 2008

JUDr. Václav D u d a


předseda senátu