33 Cdo 4928/2009
Datum rozhodnutí: 31.01.2011
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř., § 240 odst. 1 o. s. ř.
33 Cdo 4928/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce D. H. , zastoupeného Mgr. Stanislavem Strakošem, advokátem se sídlem ve Frýdku Místku, 1. máje 741, proti žalovanému A. Z. , o zaplacení 85.000,- Kč s příslušenstvím oproti vydání věci, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 13 C 15/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2009, č.j. 11 Co 206/2009-84, takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Žalobce zastoupen advokátem napadl dovoláním (ze dne 3. 8. 2009) v záhlaví uvedený rozsudek, jímž krajský soud potvrdil ve věci samé rozsudek Okresního soudu ve Frýdku Místku ze dne 21. 11. 2008, č.j. 13 C 15/2008-58. Žalovaný v dovolání neuvedl žádný z dovolacích důvodů taxativně vyjmenovaných v § 241a odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o.s.ř. ), obsahem dovolání byl pouze příslib jeho odůvodnění ve lhůtě čtrnácti dnů. O dovolací důvody žalobce dovolání doplnil dne 14. 8. 2009.
Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o.s.ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.
Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 241b odst. 3, věty první, o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
Podle § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.
Stejnopis písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu obsahující správné poučení o opravném prostředku byl právnímu zástupci žalobce doručen 1. 6. 2009. Posledním dnem dvouměsíční prekluzívní lhůty, v níž bylo možno doplnit dovolání o důvody, z jakých se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, bylo pondělí 3. 8. 2009 (§ 240 odst. 1, věta první, § 241b odst. 3, věta první, § 243c odst. 1, § 57 odst. 2 o.s.ř.).
Uplynutím lhůty podle § 241b odst. 3, věty první, o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání staly neodstranitelnými. K podání, jímž dovolatel dovolání doplnil po uplynutí uvedené lhůty, nesmí dovolací soud přihlížet (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).
Dovolací soud proto vadné dovolání odmítl (§ 43 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovanému, který by na jejich náhradu jinak měl právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. ledna 2011

JUDr. Pavel K r b e k, v. r. předseda senátu