33 Cdo 4856/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 10 o. s. ř., § 201 o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.33 Cdo 4856/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně E. N. , proti žalované O.K.V. Leasing, s.r.o. , se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 396 (identifikační číslo 63487063), zastoupené JUDr. Ivo Marethem, advokátem se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 2244/34, o odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 22 C 74/2015, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2015, č. j. 56 Co 398/2015-28, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 3. 2016, č.j. 56 Co 398/2015-40, takto:
I. Řízení o odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 12. 2015, č.j. 56 Co 398/2015-28, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 3. 2016, č.j. 56 Co 398/2015-40, se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 9. 2015, č.j. 22 C 74/2015-9, kterým Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí zamítl návrh žalobkyně na odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu sp. zn. R 681/2013 ze dne 4. 11. 2013 vydaného Mgr. Marcelem Labounkem, rozhodcem v Rožnově pod Radhoštěm, Meziříčská 774.
Proti usnesení krajského soudu podala žalobkyně odvolání, které však není opravným prostředkem proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího (srov. § 201, § 10 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). Tomu odpovídá i skutečnost, že Nejvyšší soud může být jen soudem prvního stupně nebo soudem dovolacím (srov. § 9 odst. 3, § 10a o.s.ř.) a že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soud řád neupravuje.
Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 větu první, o.s.ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 20 Cdo 3313/2011).

Nejvyšší soud proto řízení o odvolání, které shora uvedenou vadou trpí, podle § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2016
JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu