33 Cdo 4836/2014
Datum rozhodnutí: 10.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 4836/2014


U S N E S E N Í

Nej vyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce M. J. , proti žalovanému M. B., o zaplacení 5.530,- Kč, s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 6 C 438/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2013, č. j. 29 Co 703/2013-51, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Praze usnesením ze dne 18. prosince 2013, č. j. 29 Co 703/2013-51, potvrdil usnesení ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 6 C 438/2013-43, jímž Okresní soud v Nymburce nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků.
Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 25. 10. 2014 zcela zpět.
Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2014

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu