33 Cdo 4825/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: čl. 237 o. s. ř.33 Cdo 4825/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně INPRESS, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, Žerotínova 554/5, identifikační číslo 26020360, zastoupené JUDr. Pavlem Dostálem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 44/10, proti žalovanému M. V. , zastoupenému Mgr. Tomášem Výborčíkem, advokátem se sídlem v Kladně, Huťská 1383, o 180.404,57 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 17 C 25/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. května 2016, č. j. 31 Co 123/2016-128, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 4. 1. 2016, č. j. 17 C 25/2015-91, podle § 9 odst. 1 věty za středníkem zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil řízení o odvolání žalovaného proti rozsudku téhož soudu ze dne 14. 9. 2015, č. j. 17 C 25/2015-73, a rozhodl o náhradě nákladů řízení, neboť žalovaný přes výzvu soudu nezaplatil ve stanovené lhůtě soudní poplatek z odvolání.
Krajský soud v Praze usnesením ze dne 23. 5. 2016, č. j. 31 Co 123/2016-128, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Vyšel z toho, že žalovaný ani k okamžiku rozhodování odvolacího soudu nezaplatil soudní poplatek z odvolání.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (dále též dovolatel ) dovolání, které není podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, přípustné. Odvolacímu soudu vytýká nesprávný závěr, že nezaplatil soudní poplatek z odvolání, ačkoli jej složil ve prospěch bankovního účtu Okresního soudu v Kladně vedeného u ČNB v Kladně dne 19. 5. 2016.
Oproti přesvědčení žalovaného předpoklady přípustnosti podle § 237 o. s. ř. nejsou splněny, neboť podle obsahu jeho dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) neuplatnil důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Dovoláním uplatněná námitka nesměřuje proti právnímu posouzení, nýbrž je založena na nesprávnosti skutkového zjištění (nezaplacení soudního poplatku z odvolání), na němž spočívá právní závěr o nesplnění poplatkové povinnosti žalovaným. Uplatněním způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než z jakého vyšel při posouzení věci odvolací soud.
Nejvyšší soud nepřípustné dovolání odmítl (§ 243codst. 1 věta první o. s. ř.).
Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2016

JUDr. Václav Duda
předseda senátu