33 Cdo 481/2017
Datum rozhodnutí: 13.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 481/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně ČEZ Prodej, s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425 (identifikační číslo 272 32 433), proti žalované Z. G. , o 16.219,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 11 C 316/2015, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. 10. 2016, č.j. 69 Co 331/2016-111, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 19. 9. 2016, č.j. 11 C 316/2015-104, kterým Okresní soud v Olomouci nepřiznal žalované osvobození od soudních poplatků. Podle odvolacího soudu žalovaná předpoklady pro osvobození od soudních poplatků nesplnila, neboť není osobou nemajetnou; má příjem ve formě invalidního důchodu a pobírá odměnu pěstouna. Vzhledem k výši soudního poplatku (1000,- Kč) je schopna jej zaplatit.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dne 21. 11. 2016 odvolání , ve kterém požádala o přezkoumání rozhodnutí. Usnesením ze dne 28. 11. 2016, č.j. 11 C 316/2015-118, ji soud prvního stupně vyzval, aby své podání opravila a doplnila tak, aby z něj bylo zřejmé, co zamýšlela (zda podat novou žádost o osvobození od soudních poplatků či dovolání). V reakci na to žalovaná soudu prvního stupně zaslala odvolání datované 4. 12. 2016, kterým opětovně žádá o přezkoumání své finanční situace. Soud prvního stupně usnesením ze dne 6. 12. 2016, č.j. 11 C 316/2015-121, žalovanou vyzval k upřesnění, zda mínila podat odvolání či dovolání, a aby si pro případ dovolání ve lhůtě sedmi dnů od doručení předmětného usnesení zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; žalovanou současně poučil, že nepředloží-li ve stanovené lhůtě plnou moc advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Žalovaná následně soudu zaslala dovolání datované 18. 12. 2016, sepsané vlastní rukou a bez potřebných náležitostí. Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. 1. 2017, č.j. 11 C 316/2015-124, žalovanou opět vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě podmínka splněna, bude dovolací řízení zastaveno. Žalovaná již nereagovala.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 o.s.ř. vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).
Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. února 2017

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu