33 Cdo 4801/2014
Datum rozhodnutí: 11.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201333 Cdo 4801/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobců a) P. I. a b) R. I. , zastoupených JUDr. Marcelou Urbanovou, advokátkou se sídlem Opava, Nákladní 895/41, proti žalovaným 1) Ing. Z. B. , a 2) D. K. , o zaplacení 112.610,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 15 C 84/2011, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. srpna 2013, č. j. 17 Co 248/2013-137, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 29. srpna 2013, č. j. 17 Co 248/2013-137, potvrdil usnesení ze dne 16. dubna 2013, č. j. 15 C 84/2011-127, jímž Okresní soud v Hradci Králové zamítl žádost žalobců o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Usnesení odvolacího soudu napadli žalobci, kteří jsou fyzickými osobami bez dosaženého právnického vzdělání, dovoláním.
Podle § 241 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b o. s. ř., anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání.
Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 18. dubna 2014, č. j. 15 C 84/2011-181, bylo žalobcům přiznáno osvobození od soudního poplatku za dovolání (výrok I.) a byl jim ustanoven zástupcem pro dovolací řízení advokát Mgr. K. B. (výrok II.). K odvolání žalobců i ustanoveného zástupce Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 22. května 2014, č. j. 25 Co 200/2014-189, usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.
Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 29. července 2014, č. j. 15 C 84/2011-191, ustanovil advokátku JUDr. Marcelu Urbanovou zástupkyní žalobců pro dovolací řízení. Toto usnesení nabylo právní moci dnem 21. 8. 2014.
Soud prvního stupně vyzval JUDr. Marcelu Urbanovou přípisem doručeným jí dne 11. 9. 2014 k podání řádného dovolání, příp. sdělení soudu, zda se s podaným dovoláním žalobců ztotožňuje, s poučením, že pokud tak neučiní, bude předpokládáno, že se s dovoláním žalobců ztotožnila (§ 101 odst. 4 o. s. ř.).
Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až § 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
Poněvadž v dané věci dovolání žalobců (posuzováno podle jeho obsahu - § 41 odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje žádný údaj o tom, v čem spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v § 237 o. s. ř. považují za splněné, Nejvyššímu soud nezbylo, než dovolání odmítnout (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.), neboť v dovolacím řízení nelze pokračovat pro vadu, kterou žalobci včas (tj. do dvou měsíců od 21. 8. 2014, kdy nabylo právní moci usnesení, jímž byla žalobcům ustanovena zástupkyní pro dovolací řízení JUDr. Marcela Urbanová) neodstranili (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2013, sen. zn. 29 NSCR 51/2013, ze dne 31. 10. 2013, sen. zn. 29 NSCR 92/2013, a ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jež obstálo i v ústavní rovině; Ústavní soud ústavní stížnost proti němu podanou usnesením ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, odmítl ).
Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. prosince 2014

JUDr. Blanka M o u d r á předsedkyně senátu