33 Cdo 4790/2015
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: čl. 241a odst. 2 o. s. ř., čl. 237 o. s. ř.33 Cdo 4790/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně O2 Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, identifikační číslo 60193336, proti žalovanému F. B. , zastoupeného JUDr. Františkem Pacovským, advokátem se sídlem v Blatné, Rakovnická 1128, o zaplacení 22.990,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 422/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. ledna 2015, č. j. 5 Co 1090/2014-75, takto:

I. Dovolaní se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalovaného proti v záhlaví citovaného rozsudku Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen o. s. ř. ), neboť trpí vadami, které nebyly ve lhůtě stanovené v § 241b odst. 3 o.s.ř., odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Dovolání neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), ani vymezení dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.) způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Ustanovený zástupce dovolatele v dvouměsíční lhůtě plynoucí od právní moci rozhodnutí, kterým byl žalovanému pro dovolací řízení ustanoven, dovolání o obligatorní náležitosti nedoplnil a k podání nezastoupeného dovolatele nelze přihlížet (srov. § 241a odst. 5 o. s. ř.).
Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. ledna 2017
JUDr. Václav Duda
předseda senátu