33 Cdo 4789/2010
Datum rozhodnutí: 24.02.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 4789/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně E. O. , proti žalované Ing. J. H. , o zaplacení částky 16.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 41 C 44/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. září 2009, č. j. 71 Co 225/2009-81, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Přípustnost dovolání žalobkyně proti rozsudku ze dne 22. září 2009, č. j. 71 Co 225/2009-81, kterým Krajský soud v Ostravě změnil rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 16. dubna 2009, č. j. 41 C 44/2009-58, ve výroku, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 16.000,- Kč s blíže určenými úroky z prodlení, tak, že se žaloba zamítá, je vyloučena podle § 237 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.
Jelikož dovolání není přípustné ani proti výroku, jímž odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutích a stanovisek pod R 4/2003), Nejvyšší soud je odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalované, která by podle 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. měla právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. února 2011
JUDr. Václav D u d a, v. r.
předseda senátu