33 Cdo 4765/2008
Datum rozhodnutí: 16.06.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
33 Cdo 4765/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42 (adresa pro doručování Územní pracoviště Brno, Orlí 27), proti žalovaným 1) J. F., a 2) Z. F. , oběma zastoupeným Mgr. Martinem Urbáškem, advokátem se sídlem v Třebíči, Bráfova 50, o zaplacení 135.700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 6 C 64/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. června 2008, č. j. 12 Co 955/2007-45, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení 8.200,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Martina Urbáška, advokáta se sídlem v Třebíči, Bráfova 50. O d ů v o d n ě n í:


Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. června 2008, č. j. 12 Co 955/2007-45, kterým byl ve věci samé potvrzen rozsudek Okresního soudu v Třebíči ze dne 11. května 2007, č. j. 6 C 64/2007-22, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 - dále jen o. s. ř. (srov. článek II, bod 12. zákona č. 7/2009), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř).
Rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.
Nejvyšší soud již ve svých rozsudcích ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4271/2008, a ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. 33 Cdo 5392/2008, dovodil, že není porušením smluvního závazku užívat dům, na jehož výstavbu či přestavbu stát stavebníkovi poskytl příspěvek, po stanovenou dobu k trvalému bydlení, jestliže stavebník vedle trvalého bydlení dům využívá (a to v jeho zanedbatelné části) i jiným způsobem (konkrétně k výdělečné činnosti, případně k výkonu živnosti). Tyto závěry jsou využitelné - a odvolací soud se od nich neodchýlil - i v posuzovaném případě, kdy žalovaní dům, na jehož výstavbu jim byl poskytnut státní příspěvek, užívají nejen k trvalému bydlení, ale v dílně o velikosti 27 m2, která je součástí domu a podle původního projektu měla sloužit jako hobby dílna, žalovaný provozuje svou živnost spočívající v opravě silničních vozidel. Odkaz dovolatelky na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2000, sp. zn. 30 Cdo 1887/99 je nepřiléhavý, neboť je v něm (pokud jde o rozsah a způsob využití nemovitosti k podnikatelské činnosti stavebníka) posuzován skutkově zcela odlišný případ.
Lze uzavřít, že rozsudek odvolacího soudu je správný a závěry, na nichž založil své rozhodnutí, jej nemohou činit zásadně právně významným. Dovolací soud proto dovolání žalobkyně jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalobkyni, jejíž dovolání bylo odmítnuto, byla uložena povinnost zaplatit žalovaným náklady, které jim vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 7.600,- Kč (§ 3 odst. 1 bod 4. ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění) a ze dvou paušálních částek náhrad hotových výdajů po 300,- Kč (§ 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, můžou oprávnění podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 16. června 2010

JUDr. Ivana Z l a t o h l á v k o v á
předsedkyně senátu