33 Cdo 4764/2009
Datum rozhodnutí: 28.02.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.33 Cdo 4764/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce STASL Křiva, spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem v Buchlovicích, nám. Svobody 239, zastoupeného JUDr. Antonínem Blažkem, advokátem se sídlem v Kunovicích, V Grni 759, proti žalovanému městu Uherské Hradiště , o úpravu kupní smlouvy a zaplacení 2.383.657,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 15 C 29/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 1. 4. 2009, č.j. 59 Co 340/2008-217, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobce proti v záhlaví citovanému rozsudku, jímž krajský soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30. 4. 2008, č.j. 15 C 29/2004-162, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen o.s.ř. ), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř).
V rámci způsobilého dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. žalobce předkládá otázku, zda kupní smlouva ze dne 16. 12. 2003 je platná ... a jakým způsobem je možno dosáhnout úpravy či takové změny, aby obsah smlouvy byl v souladu se zákonem . Má za to, že je třeba se zabývat platností úkonu ve smyslu ustanovení § 37 a § 39 obč. zák. , a jak soudu prvního stupně, tak odvolacímu soudu vytýká, že toto neprokazoval . Tuto výhradu žalobce nelze shledat opodstatněnou, jelikož z odůvodnění napadeného rozsudku se podává, že odvolací soud se na základě skutkového stavu věci, jehož správnost nelze v daném případě zpochybnit, a z něhož je třeba vycházet i při zvažování přípustnosti dovolání, ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že uvedená kupní smlouva je platná, jelikož obsahuje všechny podstatné náležitosti podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák. ), a oběma účastníky byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Součástí skutkových zjištění nebyly žádné okolnosti, které by umožňovaly dovodit, že uvedená smlouva je neplatná pro rozpor s obsahem nebo účelem zákona nebo pro jeho obcházení, či pro rozpor s dobrými mravy (§ 9 obč. zák.), případně že nebyly splněny základní náležitosti týkající se vůle a jejího projevu, jež jsou ve smyslu § 37 odst. 1 obč. zák. nezbytné pro platnost právního úkonu. O nemožnosti plnění neuvažoval ani žalobce (§ 37 odst. 2 obč. zák.).
Není-li kupní smlouva neplatná pro rozpor se zákonem, pozbývá smyslu otázka dovolatele, jakým způsobem je možno dosáhnout úpravy či takové změny, aby obsah smlouvy byl v souladu se zákonem.
Námitka, že soud prvního stupně měl z důvodu nepříznivého zdravotního stavu likvidátora žalobce při jednání 30. 4. 2008 toto jednání přerušit a odročit, aby mohl dokončit svá tvrzení a podat návrhy dalších důkazů, nepředstavuje uplatnění žádného z dovolacích důvodů taxativně vyjmenovaných v § 241a odst. 2 a 3 o.s.ř., nýbrž jde o tzv. zmatečnost (§ 229 odst. 3 o.s.ř.). Dovolací soud sice smí ke zmatečnostem uvedeným v § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 o.s.ř. přihlédnout (a to i když nebyly v dovolání uplatněny), avšak jen za předpokladu zde nenaplněného že dovolání je přípustné (srov. § 242 odst. 3, větu druhou, o.s.ř.).
Nejvyšší soud nepřípustné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalovanému městu, které by na jejich náhradu jinak mělo právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. února 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.
předseda senátu