33 Cdo 4752/2016
Datum rozhodnutí: 08.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.33 Cdo 4752/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce D. P., proti žalované UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Praha 4, Závišova 502/5, o nesrozumitelném podání, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 41 Nc 2/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 31. 5. 2016, č. j. 59 Co 207/2016-130, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dne 9. 10. 2015 u Okresního soudu ve Zlíně proti žalované návrh, jenž vykazoval vady, které bránily pokračování v řízení. Ačkoli byl žalobce vyzván k jejich odstranění s poučením, že jeho podání bude odmítnuto, neodstraní-li vady ve stanovené lhůtě, neučinil tak.
Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 3. 11. 2015, č. j. 41 Nc 2/2015-25, návrh žalobce odmítl (§ 43 odst. 2 o. s. ř.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 21. 12. 2015, č. j. 60 Co 474/2015-43, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání. Soud prvního stupně jej usnesením ze dne 11. 3. 2016, č. j. 41 Nc 2/2015-78, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že pokud nepředloží do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Na usnesení s výzvou, jež bylo žalobci doručeno 21. 3. 2016, reagoval žádostí o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 18. 4. 2016, č. j. 41 Nc 2/2015-110, žalobci osvobození od soudního poplatku nepřiznal a právního zástupce pro dovolací řízení mu neustanovil.
Odvolací soud usnesením ze dne 31. 5. 2016, č. j. 59 Co 207/2016-130, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Ztotožnil se se soudem prvního stupně, že nebylo možno posoudit, zda žalobce splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, nedoložil-li přes výzvu a poučení soudu své osobní, výdělkové a majetkové poměry; v návaznosti na to mu pak nebylo možno ustanovit zástupce pro dovolací řízení.
Dovolání, kterým žalobce napadl usnesení odvolacího soudu ze dne 31. 5. 2016, č. j. 59 Co 207/2016-130, bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalobcem), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 8. 2016, č. j. 41 Nc 2/2015-152, vyzval žalobce, aby do 30 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení, a to tak, že doloží soudu plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Současně jej poučil, že Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, nevyhoví-li ve stanovené lhůtě výzvě soudu. Přestože usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno 5. 9. 2016, adekvátně na ně nereagoval.
Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále opět jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).
Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem, § 104 odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. prosince 2016

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu