33 Cdo 473/2008
Datum rozhodnutí: 30.10.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 473/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka v právní věci žalobkyně České republiky-M. f., proti žalované E. S., zastoupené advokátkou,


o zaplacení částky 1,105.248,58 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu


v Trutnově pod sp. zn. 10 C 125/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. října 2007, č. j. 26 Co 287/2007-125, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalované proti výroku rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové


ze dne 2. října 2007, č. j. 26 Co 287/2007-125, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Trutnově (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 1. března 2007, č. j. 10 C 125/2004-108, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 30. března 2007, č. j. 10 C 125/2004-110, jímž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 1,105.248,58 Kč s příslušenstvím, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. (předchozí žalobu zamítající rozsudek soudu prvního stupně ze dne 13. března 2003, č. j. 10 C 70/2001-45, a potvrzující rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. října 2003, č. j. 26 Co 178/2003-58, Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 30. srpna 2004, č. j. 28 Cdo 465/2004-74, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení). Napadený rozsudek nemá totiž ve věci samé po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).


Předpokladem přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu nebo některá v něm řešená právní otázka mají po právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.


Dovoláním vymezená otázka určení počátku běhu promlčecí doby nároku


na úhradu zhodnocení nemovitosti podle § 10 odst. 3 zákona č. 403/1990 Sb., není otázkou, která by dosud nebyla vyřešena v rozhodovací činnosti dovolacího soudu (srovnej kasační rozsudek v této souzené věci ze dne 30. srpna 2004, č. j. 28 Cdo 465/2004-74, dříve rozsudek ze dne 5. května 1998, sp. zn. 2 Cdon 250/97, usnesení Ústavního soudu ze dne 15. června 2000, sp. zn. III. ÚS 600/99, nebo rozsudek ze dne 30. října 2006, sp. zn. 28 Cdo 2936/2005, který obstál i v ústavní rovině, neboť usnesením ze dne 31. října 2007, sp. zn. III. ÚS 260/07, byla proti němu podaná ústavní stížnost odmítnuta).


Dovolací výhrada žalované vůči závěru odvolacího soudu, že výše náhrady byla ve výzvě ze dne 5. 1. 2000 určena nesprávně, je z hlediska přípustnosti dovolání podle


§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. irelevantní, neboť vystihuje dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., jehož uplatnění je zde vyloučeno [srov. výslovné znění § 241a odst. 3 o. s. ř., omezujícího tento dovolací důvod na dovolání přípustná podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř.].


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobkyni, která by podle 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. měla právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. října 2009


JUDr. Václav Duda, v. r.


předseda senátu