33 Cdo 4724/2016
Datum rozhodnutí: 30.11.2016
Dotčené předpisy: čl. 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.33 Cdo 4724/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce J. C. , zastoupeného JUDr. Václavem Luťchou, advokátem se sídlem v Praze 3, náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, proti žalované M. C. , o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 39 C 852/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 11. 2015, č. j. 84 Co 568/2015-253, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Dovolání žalobce proti usnesení ze dne 20. 11. 2015, č. j. 84 Co 568/2015-253, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 21. 5. 2015, č. j. 39 C 852/2009-209, zamítající žalobu na obnovu řízení vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 39 C 852/2009 a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, není přípustné ve smyslu § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., ve znění účinném od 1. 1. 2014, neboť v řízení, jehož obnovy se žalobce domáhá (rozsudkem Okresního soudu v Mostě ze dne 22. 3. 2012, č. j. 39 C 852/2009-75, potvrzeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 8. 2013, č. j. 9 Co 1104/2012-165, byla zamítnuta žaloba o zaplacení 42.950 Kč s příslušenstvím) bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč (k tomu srov. mutatis mutandis usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 25 Cdo 3090/2005, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 59/2008).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2016
JUDr. Václav Duda
předseda senátu