33 Cdo 4609/2009
Datum rozhodnutí: 16.11.2009
Dotčené předpisy:

33 Cdo 4609/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy


ve věci žalobkyně B. I., s. r. o., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. Š., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 17.350,- Kč oproti vydání věci a o zaplacení částky 3.490,- Kč, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 6 C 12/2008, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. července 2009, č. j. 6 Co 1368/2008-76, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalovaného proti výroku usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. července 2009, č. j. 6 Co 1368/2008-76, kterým bylo rozhodnuto o nákladech řízení před soudem prvního stupně a o nákladech odvolacího řízení, není přípustné (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 4/2003).


Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalovanému právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 16. listopadu 2009


JUDr. Blanka Moudrá, v. r.


předsedkyně senátu