33 Cdo 460/2007
Datum rozhodnutí: 21.02.2007
Dotčené předpisy:

33 Cdo 460/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. Š., zastoupené advokátkou, proti žalovanému R. J., o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 106 C 98/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. března 2006, č. j. 8 Co 25/2006-60, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně se domáhala určení, že je vlastnicí v žalobě specifikované nemovitosti. Uváděla, že tuto nemovitost darovala v roce 1999 žalovanému a žalovaný přislíbil, že jí bude ve stáří pomáhat. Protože dohodu neplní, požádala jej o vrácení daru.


Okresní soud v Karviné,- pobočka v Havířově rozsudkem ze dne 9. září 2005, č. j. 106 C 98/2005-38, žalobu, aby bylo určeno, že žalobkyně je vlastnicí nemovitostí, a to bytu č. 3 v domě s byty a nebytovými prostory v objektu bydlení čp. 1049, nacházející se na pozemku p. č. 953 a podílu ve výši 0,0304 na společných částech objektu bydlení a podílu ve výši 0,0304 pozemku p. č. 953 zastavěné plochy (jednotka bytu č. 1049/3 dle prohlášení vlastníka č. j. 40 V 4 1585/97), přičemž nemovitosti jsou zapsány na LV č. 2018, katastrálního území H.-M., obec H., KP H., Katastrální úřad pro M. k. , zamítl a rozhodl o nákladech řízení.


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 6. března 2006, č. j. 8 Co 25/2006-60, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 4. 12. 2006 vzala zcela zpět.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) v důsledku procesního úkonu žalobkyně dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalovanému v tomto řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně 21. února 2007


JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.


předsedkyně senátu